16/449 Avvist - spørsmål om motstrid mellom lov

Saken ble avvist fordi den reiste spørsmål om forholdet mellom lovgiving ombudet håndhever og annen lovgiving for private tjenestepensjoner.

Saken gjaldt spørsmålet om lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven), lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold, lov om tjenestepensjon og lov om foretakspensjon var i strid med likestillingsloven og arbeidsmiljøloven kapittel 13.

Ombudet mente at klagen reiste spørsmål om det motstrid mellom likestillingslovens og arbeidsmiljølovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn og alder og lovgivningen for private tjenestepensjonsordninger. Ombudet konkluderte, i tråd med tidligere avgjørelser fra nemnda, med spørsmål om motstrid mellom diskrimineringslovverket og andre lover er utenfor ombudet kompetanse. Ombudet avviste derfor saken.

  • Saksnummer: 16/449
  • Lovgrunnlag: Diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd
  • Dato for avvisning: 04.04.2016

Ombudets avvisning

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 18. februar fra advokat Erik Råd Herlofsen på vegne av Handel om Kontor.

Handel og Kontor har bedt ombudet ta stilling til om obligatorisk tjenestepensjon i det private næringslivet er i strid med likestillingsloven § 5 og arbeidsmiljøloven § 13-1. Handel og Kontor har vist til at mange kvinner får utbetalt lavere pensjon enn menn, fordi kvinner arbeider i stillinger der pensjonsopptjening enten ikke skjer eller skjer i mindre grad.

Handel og Kontor mener reglene om opptjening av pensjon er diskriminerende fordi stillinger under 20 % og lønn under 1G ikke gir opptjening av pensjon, se lov om inntektspensjon § 4-2, lov om foretakspensjon § 3-5, lov om tjenestepensjon § 3-4 og lov om obligatorisk tjenestepensjon § 4.

Videre vil mindre enn 12 måneders ansettelse føre til bortfall av opptjent kapital, se innskuddspensjonsloven § 6-1 annet ledd og foretakspensjonsloven § 4-6 annet ledd. Handel og kontor har også anført at utbetaling av tjenestepensjon gjør at kvinner, grunnet høyere levealder, stilles vesentlig dårligere enn menn med tilsvarende opptjeningsgrunnlag, se innskuddspensjonsloven § 7-4 første ledd.

Rettslig grunnlag for avvisning

Ombudet skal avvise en sak dersom vilkårene for å behandle saken ikke er oppfylt, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudets begrunnelse for avvisning

Saken gjelder spørsmålet om lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven), lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold, lov om tjenestepensjon og lov om foretakspensjon er i strid med likestillingsloven og arbeidsmiljøloven kapittel 13.

Diskrimineringsombudsloven eller dens forarbeider avklarer ikke ombudets og nemndas kompetanse til å behandle saker om forholdet mellom likestillings- og diskrimineringslovene og annen lovgivning. Nemnda har i sakene 73/2014 og 21/2015 fastslått at det ligger utenfor nemndas og ombudets saklige kompetanse å prøve om annen lovgivning er i strid med likestillings- og diskrimineringslovgivningen. Nemnda og ombudet kan ta stilling til forvaltningens skjønnsutøvelse etter sektorlovgivning, men ikke ta stilling til om lovgivningen som sådan strider med likestillings- og diskrimineringslovgivningen. Nemnda uttalte følgende om dette i sine vedtak:

Lovavdelingen konkluderte i uttalelse av 7. februar 2006 med at Stortingets lovgivende virksomhet ligger utenfor virkeområdet for Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling, og at Likestillings- og diskrimineringsnemndas saklige kompetanse må avgrenses på samme måte som etter likestillingsloven for den tidligere Klagenemnda for likestilling.

Denne nemnd er i hovedsak enig i Lovavdelingens generelle betraktninger.

En kompetanse til å overprøve Stortingets lovgivende virksomhet måtte ha fremkommet klart av lov og/eller forarbeider da dette i utgangspunktet strider mot vårt konstitusjonelle system. At nemndas kompetanse i diskrimineringsombudslovens forarbeider bare er avgrenset mot domstolenes dømmende virksomhet, kan i denne sammenheng ikke tillegges avgjørende vekt. Å overprøve Stortingets lovgivende virksomhet er etter nemndas syn en oppgave for domstolene.

Handel og Kontor har bedt ombudet ta stilling til om lovhjemlede standarder for opptjening av pensjon er i strid med likestillingsloven og arbeidsmiljøloven. Saken gjelder lovfestede minstestandarder for opptjening av pensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven), lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold, lov om tjenestepensjon og lov om foretakspensjon. Minstestandardene åpner ikke for skjønn. Inngåtte pensjonsavtaler etter lovene vil med andre ord være en direkte følge av lovens krav. Slik ombudet ser det reiser klagen da spørsmål om det er motstrid mellom likestillingslovens og arbeidsmiljølovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn og alder og lovgivningen for private tjenestepensjonsordninger. Dette spørsmålet ligger utenfor ombudets kompetanse.

På denne bakgrunn må ombudet avvise saken. En avvisning av saken betyr at ombudet avslutter saken uten at den er avgjort i realiteten, fordi de formelle vilkårene for å behandle saken ikke er til stede.

Ombudet understreker at dere har mulighet å bringe saken inn for domstolen, som har full prøvingsrett.

Konklusjon

Saken avvises.