Likestillings- og diskrimineringsombudet er fornøyd med at regjeringen nå går i riktig retning av en mer likestilt yrkesskadeerstatning. Det å la belastningsskader som er typisk for kvinneyrkene også bli omfattet av yrkesskadeordningen, er et krav som Likestillings- og diskrimineringsombudet har fremmet i lang tid.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen uttaler idag at han har fått signaler om at dagens regelverk kan oppleves som urimelig, eksempelvis der helsepersonell får skadet ryggen i forbindelse med løft av eldre, syke og funksjonshemmede, uten å få skaden godkjent som yrkesskade. Dette har vi bestemt å gjøre noe med i forbindelse med lovarbeidet om ny arbeidsskadeordning, sier Bjarne Håkon Hanssen. 
- Jeg er glad for at Bjarne Håkon Hanssen nå går inn for å foreslå å oppheve den urimeligheten som ligger i yrkesskadeerstatningen idag, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.
Flere av høringsinstansene har reist spørsmål om dagens yrkesskaderegelverk i tilstrekkelig grad fanger opp sykdommer som klart skyldes forhold på arbeidsplassen. Regjeringen mener at det er gode grunner for en grundig og bred gjennomgang av denne problemstillingen, og tar derfor sikte på i løpet av kort tid å nedsette et medisinsk ekspertutvalg for å bidra til et godt beslutningsgrunnlag.