Norsk Luthersk Misjonssamband kan ikke systematisk utelukke samboere fra stillinger i sine barnehager. Det har Likestillings- og diskrimineringsombudet bestemt.

Norsk Luthersk Misjonssamband utelukker systematisk homofile, samboere og personer med annen religiøs overbevisning fra stillinger i sine barnehager. Loven gir ikke anledning til å stille slike generelle krav til ansattes religion og livsførsel. Krav må begrunnes i den enkelte stilling, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Ombudet fikk tidligere i år en henvendelse fra Stavanger kommune om Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) ansettelsespraksis. Organisasjonen benytter seg av et verdidokument som setter omfattende krav til de ansattes tro og livsførsel. Her går det klart frem at ansatte i NLMs virksomheter skal være heterofile, gifte og kristne.

I svaret til Stavanger kommune uttrykker ombudet klare betenkeligheter med at offentlig finansierte barnehager forskjellsbehandler arbeidssøkere og ansatte på grunnlag av deres religion, seksuelle orientering eller samlivsform.

- Det som gjør NMLs verdidokument problematisk, er at reglene er like for alle ansatte, uavhengig av hvilke arbeidsoppgaver de er satt til å utføre. Problemet forsterkes av at det også er lagt føringer i forhold til livsførsel utover det som er direkte relevant for stillingen og kontakten med barna. Slik dokumentet står nå, fyller verken heterofile samboerpar eller homofile registrerte partnere NLMs krav til livsførsel og er derfor ikke aktuelle jobbkandidater, sier Ann Helen Aarø, leder av juridisk avdeling hos LDO.

Både diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven har unntaksbestemmelser for religiøse trossamfunn. Ombudet understreker imidlertid at denne unntaksadgangen på ingen måte betyr at trossamfunn står fritt til å forskjellsbehandle søkere med andre trosoppfatninger eller samlivsformer. Slik forskjellsbehandling må begrunnes i hvert enkelt tilfelle og være nødvendig for utførelsen av arbeidet.

- Retten til fri religionsutøvelse står sterkt når det gjelder aktiviteter som ligger nær opp til selve trosutøvelsen og tilsvarende svakere når det gjelder mer avledet virksomhet. For at verdidokumentet ikke skal komme i konflikt med lovverkets forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, religion eller livssyn, må det ved hver enkelt ansettelse foretas en konkret vurdering, sier Aarø.

NLMs barnehager er en del av sambandets servicetilbud. De er offentlig finansierte og tilgjengelig for allmennheten i en kommune der det er mangel på barnehageplasser. Da må det saklige grunner til for at forskjellsbehandling skal kunne aksepteres, mener ombudet. Å vise til sambandets mål som misjonsorganisasjon er ikke nok.

- NLMs generelle formål som misjonsorganisasjon er ikke tilstrekkelig til å begrunne at det stilles krav til en bestemt kristen livsførsel for tilsatte i en barnehage. Slike krav må forankres i barnehagens konkrete formål, og være knyttet til oppgaver som skal realisere dette formålet, forklarer Aarø.

Nå må NLM endre sin ansettelsespraksis. Verdidokumentet kan heretter bare legges fram i de stillinger det er relevant. I tillegg må NLM i hver enkelt sak ta stilling til hvorvidt det er nødvendig å innhente alle opplysningene verdidokumentet omhandler.