-Stortinget bør ta pensjonsreformen opp til ny behandling, og se om den kan rettes opp, sier Mona Larsen Asp hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. Nye tall fra SSB viser at kvinnenes pensjon vil synke til 86,6 prosent av mennenes med den nye reformen.

Statistisk sentralbyrå har regnet på hvordan menns og kvinners pensjoner ville blitt i 2050 med dagens pensjonssystem, og hvordan det blir etter reformen. Med dagens system vil kvinners pensjon være om lag 90,3 prosent av menns pensjon. Etter omleggingen til nytt pensjonssystem synker kvinnenes pensjon til 86,6 prosent av mennenes, skriver Klassekampen.
-Dette er en likestillingskatastrofe. Vi advarte allerede i 2004 om at reformen kunne skape økte forskjeller mellom kjønnene. Stortinget bør ta reformen opp til ny behandling, og se om det kan rettes opp. Den er dårlig butikk for framtidas likestilling, og vil bidra til å opprettholde forskjellene som allerede er der og gjør dem verre, sier underdirektør Mona Larsen Asp hos Likestillings- og diskrimineringsombudet til avisen.
I forkant av vedtaket av reformen deltok daværende likestillingsombud i en aksjon med tittelen ”Fordi vi fortjener det”, som samlet organisasjoner tilsvarende 950 000 mennesker. Aksjonen krevde at det ble gjennomført en utredning av likestillingskonsekvensene av reformen før den ble vedtatt. Kravet vant ikke gjennom.
Pensjonsreformen ble vedtatt av Stortinget våren 2005. Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som nå jobber med å utarbeide lovtekstene som følger av vedtaket. Lovfremlegget skal sendes ut på høring før det fremmes en odelstingsproposisjon. Reformen er vedtatt igangsatt i 2010.