- Det er ulovlig å behandle ansatte dårligere fordi de er medlem av en fagforening, sier Elisabeth Lier Haugseth, leder for juridisk avdeling hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Onsdag fortalte Djevat Hisenaj, leder av Hordaland Hotell- og restaurantarbeiderforening til Bergens Tidende at hvert femte medlem skjuler at de er fagorganisert fordi de er redde for å miste jobben.

– Medlemmer har rapportert om tilfeller av trakassering etter å ha organisert seg. Noen har fått sparken. Andre har sluttet på bakgrunn av trakasseringen, sier Hisenaj til BT.

Elisabeth Lier Haugseth synes det er urovekkende at arbeidsgivere ser ut til å ha så liten kjennskap til diskrimineringsvernet på dette feltet.

Retten til å organisere seg er en grunnleggende rettighet, nedfelt i blant annet den Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og ILO-konvensjonen. Den er også lovfestet i norsk rett gjennom arbeidsmiljøloven.

- Arbeidsmiljøloven forbyr arbeidsgiver å diskriminere eller trakassere arbeidstakere på grunn av medlemsskap i arbeidstakerorganisasjon. Fagforeningsmedlemsskap er også ulovlig oppsigelsesgrunn, sier Lier Haugseth. Hun tror både arbeidstakere og arbeidsgivere mangler kunnskap om diskrimineringsvernet.

- For å komme denne formen for diskriminering til livs, er det viktig at arbeidsgivere har kunnskap om arbeidstakernes rettigheter, og om sine plikter. Arbeidsgiverne må ansvarliggjøres, blant annet gjennom klagebehandling hos LDO, sier Haugseth. Hun oppfordrer arbeidstakere og fagforeninger som opplever at deres medlemmer blir forskjellsbehandlet fordi de er fagorganiserte til å ta kontakt med ombudet.