Ombudet har ikke slått fast at rundkjøringskurs for kvinner er i strid med likestillingsloven slik det fremgår i media.  LDO har ikke behandlet denne konkrete forespørsel og kan derfor ikke slå fast om det er lovstridig. Likestillings- og diskrimineringsombudet har kun redegjort for likestillingslovens regler.

Ombudet fikk en e-post 28. april fra Sondre Båtstrand, De Grønne, der det ble spurt om NAF handlet i strid med likestillingsloven ved å arrangere rundkjøringskurs for kvinner. 

Ombudet svarte på henvendelsen ved brev av 5. mai. Ombudet redegjorde for likestillingslovens regler, uten å ta stilling til denne konkrete saken. Det er dermed ikke riktig, det som er referert i forskjellige media, herunder VG og Radio Hele Norge, at ombudet ”har forbudt rundkjøringskurs for kvinner”. 

Ombudet har skrevet at saken ”reiser spørsmål” om direkte diskriminering. Det er ikke det samme som å konkludere med at diskriminering har skjedd. Ombudets saksbehandling bygger på kontradiksjon, og ombudet uttaler seg derfor ikke om lovligheten av tiltak uten å ha hørt den andre part i en sak, med mindre det er åpenbart at loven er brutt. Ombudet har ikke undersøkt denne saken nærmere, og har ikke kontaktet NAF om den. 

Videre har ombudet uttalt i brevet at likestillingsloven ikke gjelder for rent personlige forhold. Det å sende ut personlige invitasjoner gjør ikke at saken gjelder et ”personlig forhold”, etter ombudets vurdering. Det vil si at saken kan vurderes etter likestillingsloven på vanlig måte, slik ombudet skrev i sitt brev til Båtstrand.

Ombudet skriver avslutningsvis i brevet at vi skal vurdere om vi skal gå videre med saken. Det er ikke tatt stilling til om ombudet skal gjøre dette, og vi vil igjen presisere at ombudet ikke har uttalt at kurset er i strid med likestillingsloven.  Vi ber om at denne misforståelsen blir rettet opp i de mediene hvor LDO har blitt feilsitert.