Avlønningen av avdelingssykepleierne fra Harstad som klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet ikke var i strid med likestillingsloven. Det var konklusjonen til Likestillings- og diskrimineringsnemnda etter at Harstad kommune klaget ombudets uttalelse inn for nemnda.

Ombudet mente lønnsforskjellene mellom avdelingssykepleiere og fagkoordinatorer (ingeniører) var i strid med likestillingsloven, men nemnda kom altså til motsatt konklusjon.

Spørsmålet i saken dreide seg om avlønningen av mellomledere i Harstad kommune. To avdelingssykepleiere klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi deres lønn var opptil 42.000 kroner lavere enn lønna til fagkoordinatorer innenfor teknisk etat.

Nemnda var enig i ombudets konklusjon om at avdelingssykepleierne utførte arbeid av samme verdi som fagkoordinatorene. Nemnda var imidlertid ikke enig med ombudet når det gjaldt vurderingen av om den markedslønn som ingeniører har, kunne begrunne at avdelingssykepleierne hadde lavere lønn enn fagkoordinatorene.

Nemnda ga uttrykk for at det ville være «urimelig dersom kommunen i dette tilfellet ikke skulle kunne bruke lønn som virkemiddel for å beholde de aktuelle fagkoordinatorene». De ga uttrykk for at forskjellen var «av en størrelsesorden som lar seg begrunne ut fra det vektlagte hensynet», og viste også til at det ikke var meningen at likestillingsloven skulle brukes til å heve lønnen til hele yrkesgrupper. 
Det ble også vist til at «spørsmålet om hvordan problemene knyttet til lønnsforhold i typiske kvinneyrker kan løses, er under politisk behandling, jamfør NOU 2008:6 Kjønn og lønn».

Et mindretall i nemnda mente at forholdet var i strid med likestillingsloven. Mindretallet ga uttrykk for at det å legge vekt på markedslønn «ville virke kjønnsskjevt og ramme kvinner som utfører arbeid av samme verdi som menn», noe som etter dette medlemmets mening ville får store konsekvenser i et likestillingsperspektiv. Mindretallet var i hovedsak enig med ombudets begrunnelse på dette punktet.

Nemnda kom til slutt med følgende kommentar:
«Nemnda har for øvrig notert seg at kommunens lønnstilbud for ny årslønn fra 1. mai 2008 for de aktuelle personene fører til at lønnsforskjellene er på vei til å bli utjevnet, og legger til grunn at det er et mål for kommunen med ytterligere utjevning.»