Fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo er fornøyd med mannspanelets forslag til likestillingstiltak.

- Mannspanelets forslag er viktige for likestillingen, sier Grimsmo. Hun er glad for at panelet fremmer mange av de forslagene Likestillings- og diskrimineringsombudet har tatt til orde for tidligere. Som eksempel trekker hun fram problemstillinger knyttet til vold og voldtekt, utdanning og yrkesvalg og forslaget om en jevnere fordeling av foreldrepermisjonen.

- Jeg har notert meg at mannspanelet vil ha en jevnere fordeling av foreldrepermisjonen, selv om de er pragmatiske og sier at man kan ha innfasing i forhold til dagens 44 uker, sier Grimsmo. Hun synes allikevel det er synd at de ikke griper muligheten til å prøve å få til mer omfattende endringer i retning av å gi mannen større plass i omsorgsarbeidet. Også mannen taper på den tradisjonelle fordelingen – mannen som hovedforsørger jobber mer enn vanlig arbeidsuke, noe som kan gå ut over helsa for mange. Dessuten viser det seg at par som deler omsorgsoppgavene har større sjanse for å unngå brudd i forholdet.

- Det er også viktig at menn kommer på banen og viser at de tar problemer knyttet til menn og voldsbruk på alvor. Menns vold mot kvinner og barn hindrer likestilling. Dette er et samfunnsproblem som menn må bidra til å løse, sier Grimsmo.