Skjebnetid for integreringen i Norge, mener OECD

Norge må trappe opp anti-diskrimineringearbeidet i det norske arbeidsmarkedet, skriver OECD i en ny rapport. –Ldo er enig i at innsatsen må styrkes, sier avdelingsleder i LDO, Elisabeth Lier Haugseth.

-Likestillings- og diskrimineringsombudet får jevnlig henvendelser som gjelder diskriminering i arbeidslivet på grunnlag av etnisitet. Vi er derfor enig i – og glad for at OECD-rapporten påpeker dette, sier avdelingsleder i Ldo, Elisabeth Lier Haugseth. –Vi ser at folk diskrimineres og vi mener at det må slås hardere ned på slik diskriminering. Ombudet har fokusert på rapporteringsplikten til arbeidsgivere i større virksomheter, for å få rettet oppmerksomheten mot diskriminering av personer med minoritetsbakgrunn. I høst arrangerer Ldo kurs for arbeidsgivere, et prosjekt som er sterkt støttet av EU.
 
Har gått bra
OECD-rapporten (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) fastslår at integreringen i Norge så langt har gått bedre enn i andre medlemsland. -Men nå når finanskrisen begynner å merkes i Europa, vil innvandrere fra de nye EU-landene bli en utfordring for arbeidsmarkedet i Norge, heter det i rapporten.
-Det er veldig gledelig at en forholdsvis stor andel av innvandrerne i Norge deltar på arbeidsmarkedet, sier Lier Haugseth. Innvandrerne i Norge har drøyt 8 prosentpoeng lavere yrkesdeltagelse enn befolkningen ellers, mens tilsvarende tall for Sverige og Danmark er 14.
Statistikken viser imidlertid at det er en arbeidsløshet på over 13% blant norske innvandrere med landbakgrunn fra Afrika og nesten 10% blant innvandrerne fra Øst-Europa. –Det er grunn til å rette ekstra oppmerksomhet mot disse gruppene. Vi vet også at økonomiske nedgangstider rammer de med løsest tilknytning til arbeidslivet, sier Lier Haugseth.


Kontantstøtten hindrer integrering
OECD-rapporten fastslår at kontantstøtte-ordningen er et hinder for integrering. Barn av innvandrere vil tjene på å være i barnehage før de fyller fire år, heter det i rapporten. Det vises til en fransk studie som har påpekt at barn som er i barnehage fra de er to år gjør det bedre på skolen enn de som har vært hjemme, og dette gjelder særlig barn av innvandrerforeldre.
-Likestillings- og diskrimineringsombudet har i flere år påpekt at kontantstøtten hindrer likestilling. Kontantstøtten er, som OECD påpeker, også et hinder for en god integrering, både for mødrene som ikke kommer ut i arbeid og for barna, sier Elisabeth Lier Haugseth.
For to-åringene viser statistikken at vel 79 prosent av de norske barna går i barnehage, mens bare 43 prosent av barna fra minoritetsspråklige familier går i barnehage pr. i dag. OECD mener at pengene som går til kontantstøtte bør brukes til å bygge tilstrekkelig mange barnehageplasser. Ldo deler OECD sine anbefalinger om å fjerne kontantstøtten.