Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at Tollregionen i Oslo og Akershus handlet i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1 da A ikke ble innkalt til intervju i forbindelse med tilsetting av tollaspiranter i 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har behandlet en innkommet klage der en søker mente seg diskriminert både på grunnlag av etnisitet og alder, ved opptak av tollaspiranter for 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har vurdert saken, og konkluderer med at Tollregionen i Oslo og Akershus ikke handlet i strid med diskrimineringsloven § 4 da A ikke ble innkalt til intervju til stilling som tollaspirant.

Ombudet konkluderer derimot med at Tollregionen handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder i arbeidsmiljøloven § 13-1 (1), jfr. § 13-2 (1) bokstav a).

Hele uttalelsen kan fås ved henvendelse til ombudet.