EUs innstats i arbeidet for å bekjempe menns vold mot kvinner intensiveres gjennom en rekke nye tiltak.

Medlemsstatene uttrykte en ny forpliktelse til å bekjempe alle former for vold mot kvinner, utvikle gode nasjonale strategier og effektive EU-tiltak i sitt 8. mars dokument (8 March Conclusions on the eradication of violence against women in the EU).

Det er også laget en felles uttalelse for å bedre arbeide med å forebygge vold mot kvinner og bedre bistand som gis til ofre gjennom lovverk (Council Conclusions on ‘improving prevention to tackle violence against women and care to victims within the scope of law enforcement). Behovet for internasjonalt samarbeid for å styrke ofrene beskyttelse blir også fremhevet.

Det spanske formannskapet i EU har satt bekjempelsen av menns vold mot kvinner som en av sine prioriteringer. Europa-parlamentet har bedt kommisjonen og rådet om å utarbeide et direktiv på området.

Kommisjonens ”Kvinne-charter” som ble vedtatt i mars 2010, ser på kjønnsbasert vold som et brudd på de fundamentale menneskerettighetene som også hindrer muligheter til å bestemme over andre aspekter i eget liv. Senere i 2010 kommer kommisjonen med en ny strategi for likestilling mellom menn og kvinner.

Det nyeste EU barometeret på likestilling I EU, viser at 62 prosent av europeere synes at bekjempelse av vold mot kvinner bør bli høyere prioritert (EU Barometer on ‘Gender equality in the EU in 2009).

I sin handlingsplan fra 2010 sier kommisjonen at alle mulige politiske virkemidler vil brukes for å fremskaffe et solid europeisk svar til vold mot kvinner og barn ( Action Plan Implementing the Stockholm Programme .

Kvinnelobbyen  i Europa ber om at alle strategier for å bekjempe menns  vold mot kvinner inneholder:

  • En europeisk handlingsplan for å avskaffe alle former for menns vold mot kvinner
  • Fastsettelse av et år hvor dette målet skal nås
  • Et EU-program som finansierer aktiviteter
  • Forslag som er juridisk bindende (Contribution ).