Likestillings og diskrimineringsombudet gir regjeringen pluss for satsing mot vold og penger til et Ressurssenter for LHBT i statsbudsjettet. På minussiden er manglende bevilgninger til antirasistisk arbeid og til universell utforming.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ikke satt av store ressurser til universell utforming. 20 millioner kroner til dette arbeidet er småpenger, to år etter at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft.

Seksuell orientering

Frivillige organisasjoner som jobber for lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner får økt støtte, men departementene nevner ikke denne gruppa i sitt eget arbeid. Unntaket er etableringen av Ressurssenter LHBT, som får to millioner kroner på statsbudsjettet.

Lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner er heller ikke nevnt i forskningskapittelet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, selv om flere forskningstiltak står i handlingsplanen for denne gruppa.

Vold

Likestillings- og diskrimineringsombudet setter pris på at Justisdepartementet neste år vil starte et forskningsprosjekt for å vurdere samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til vold i nære relasjoner. Justisdepartementet har også tatt initiativ til å kartlegge drapssaker der gjerningspersonen er offerets nåværende eller tidligere partner.

Derimot kan vi ikke se at det er satt av midler til å forebygge hatkriminalitet og kjønnsbasert kriminalitet i sin allminnelighet.

På den negative siden ser vi også at kommunenes rammetilskudd til krisesentrene er redusert med 12 millioner fra 2010 til 2011. Krisesentrene er nå fullfinansiert av kommunene.

Rasisme

Rasisme og islamofobi er et økende problem i hele Europa. Derfor burde vi kunne vente oss en økt satsing på arbeidet mot rasisme, men organisasjonene som jobber mot rasisme har ikke fått noen økning i støtten på mange år.

Se også gårsdagens omtale av tiltakene for bedre kjønnslikestilling i budsjettet.