-Stortinget hadde en historisk sjanse til å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn. De benytter den ikke, og lar likelønnsarbeidet fortsette i sneglefart, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Med dette tempoet vil det ta nye tiår før lønnsgapet er tettet, sier ombudet i en kommentar til familie- og kulturkomiteens innstilling til Meld. St. 6 ”Likestilling for likelønn”.

2010-oppgjøret ga liten endring

Ørstavik viser til at heller ikke likelønnsprofilen på lønnsoppgjøret i fjor har hatt noen særlig virkning, ifølge Beregningsutvalget, som la frem sin rapport tirsdag. Utvalget dokumenterer at det ikke er nevneverdig endring på lønnsgapet mellom kvinner og menn, og den lille endringen som samlet sett er på 0,3 prosentpoeng er ikke lett å knytte til likelønnsprofilen i lønnsoppgjøret. Lønnsgapet på 15 prosent har vært stabilt i 30 år og følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

- De manglende resultatene av likelønnsoppgjøret viser nok en gang at det må sterkere lut til enn lønnsforhandlingene alene, om kvinnedominerte yrker skal verdsettes på lik linje med mannsdominerte yrker. Det er nemlig dette likelønn i all hovedsak handler om, sier ombudet.

- Partiene klarer ikke å enes om løsningen på det de selv mener er urettferdighet og vil gi rekrutteringsproblemer til yrker vi alle er avhengige av. Dette er nå veldokumentert både i likelønnskommisjonens NOU og likelønnsmeldinga, sier Ørstavik.

Ombudet foreslår

Komiteens flertall går inn for meldingens forslag til tiltak.

- Det er bra, mener ombudet, men hun gjentar sin tidligere kritikk:

  • Fritt for penger

    Lønnsgapet må tettes – Lønnsgapet handler i stor grad om manglende verdsetting av kvinnedominerte yrker og ikke om at kvinner velger ”feil”  utdanning. Kvinners yrkesvalg skal verdsettes på lik linje med menns. Dette er et rettferdighetsspørsmål, men også avgjørende for å opprettholde rekruttering til disse yrkene. For å rette opp skjevhetene må det friske midler på bordet i form av en likelønnspott til utdanningsgrupper i offentlig sektor, slik likelønnskommisjonen foreslo.
  • Likedelt foreldreskap

    Slutte å flikke på ulike modeller for tilnærmet tredeling av foreldrepermisjonen, eller tilnærmet like rettigheter for kvinner og menn.  Vi må ha et likedelt foreldreskap med individuelle rettigheter og plikter, fullt ut
  • Arbeidsliv og omsorg

    Arbeidsgiver må se kvinnelige og mannlige arbeidstakere som omsorgspersoner. Vektlegging av systematisk likestillingsarbeid i den enkelte virksomhet gjennom aktivitets- og rapporteringsplikten (ARP) er bra.

- Likelønnsproblemet er sammensatt og krever sammensatte tiltak. Ulikelønnens systematiske urettferdighet løses ikke bare ved likedelt foreldreskap, eller bare ved arbeidsplassens evne og vilje til å ta likestilling på alvor, eller bare ved å verdsette ulike valg av utdanning og yrker. Likelønn oppnår vi når vi setter full fart på alle disse tre arenaene samtidig – med høye ambisjoner, gode verktøy og sist men ikke minst – erkjenner at det koster. Det handler både penger, prioriteringer og inngrodde holdninger. Jeg hadde håpet at våre ansvarlige politikere var villige til å lage en politikk som tar disse kostnadene på alvor, men dessverre ser det ut til at dette fortsetter i sneglefart, sier likestillings- og diskrimineringsombudet.