Likestillingsmyten felt av FN

I det vi skal markere den internasjonale kvinnedagen, kommer rapporten fra FNs kvinnekomité om status i norsk likestillingspolitikk. FN konkluderer med at det er store utfordringer i Norge, og oppfordrer norske myndigheter til å ta tydelige grep for å skape et likestilt samfunn.

- Dette er klar tale fra FN. Myten om at Norge er verdensmester i likestilling er felt. Vi er glade for at FN støtter oss i at tiden for festtaler er forbi, og at vi trenger penger og gjennomføringsevne på likestillingsfeltet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Etterlyser politisk handlekraft

FN er opptatt av at norske myndigheter ikke tar de grunnleggende årsakene til diskriminering, negative kjønnsstereotypier, alvorlig nok. Komiteen trekker frem den høye forekomsten av vold mot kvinner som eksempel.

- Dette har vi vært bekymret for lenge. Vi er glade for at regjeringen i går satte i gang arbeidet med en handlingsplan mot voldtekt. Norske myndigheter er forpliktet til å forebygge, etterforske og straffe alle former for kjønnsbasert vold, og det er på høy tid at de tar tak i de alvorlige utfordringene, sier Ørstavik.

FN etterspør tiltak for å bekjempe det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge, lønnsgapet mellom kvinner og menn, og omfanget av graviditetsdiskriminering. Komiteen uttrykker også bekymring for at kvinners tilgang til arbeidslivet på noen områder begrenses av hvordan de kler seg, for eksempel dersom de bruker hijab. Komiteen er bekymret for at myndighetene ikke tar hensyn til kvinners særlige behov og at det kan føre til ulikestilling. Komiteen er spesielt opptatt av situasjonen for minoritetskvinner og kvinner med nedsatt funksjonsevne.

Komiteen etterlyser tiltak også på mange andre områder, som trafficking, utdanning og i helsevesenet.

Fra store ord til handling

FN kommer med flere krav til styrking av likestillingsapparatet, blant annet økte ressurser til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Komiteen sier også at håndheving av seksuell trakassering bør inngå i ombudets arbeidsfelt. 

- Det er ikke første gang FN uttrykker bekymring for likestillingen i Norge. Norske myndigheter har ikke tatt nok ansvar for å jobbe aktivt og systematisk for likestilling. Denne gangen håper jeg det er politisk handlekraft til å gjøre noe med utfordringene, avslutter Ørstavik.

Les rapporten: CEDAW committee cocluding observations Fifty-first session, 13 February – March 2012 .