Trekk forslaget om tiggeforbud

- Vi kan ikke lovfeste oss bort fra fattigdom ved å kriminalisere de svakeste blant oss. Det sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Hun krever at Justis- og beredskapsdepartementet trekker forslaget om å gi kommunene adgang til å forby tigging på offentlig sted.

- Det er farlig med en politikk som kriminaliserer mennesker i en livssituasjon preget av diskriminering, stigmatisering, fattigdom og nød, sier Ørstavik.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har gitt sitt høringssvar til forslaget til endring i politiloven § 14 om å gi kommuner adgang til å forby tigging på offentlig sted.

Diskriminerende

 - Det er åpenbart at denne lovendringens hensikt er å få romfolk vekk fra gatene. Dette er diskriminerende, sier Ørstavik.

I høringssvaret påpeker ombudet at et tiggeforbud vil bidra til en forsterking av den hetsen av tilreisende rom vi allerede har sett.

- Denne forbudspolitikken forsterker de negative, trakasserende og diskriminerende holdningene som romfolket utsettes for hver eneste dag. Vi frykter en ytterligere marginalisering av mennesker som er i en vanskelig situasjon, sier Ørstavik.

Forsterker stereotypier

Ombudet skriver i høringen at en utbredt stereotypi er at tilreisende rom i stor grad er kriminelle snarere enn fattige, og at de skaper utrygghet i offentlig rom på grunn av kulturelt betinget atferd som oppleves aggressiv.

- Generelle og feilaktige forestillinger om en folkegruppe er farlig. Det kan senke terskelen for å gå på kompromiss med verdier vi vanligvis holder høyt. Forslaget fra regjeringen forsterker og legitimerer stereotype forestillinger om romfolk. Vi krever at forslaget trekkes og erstattes av gode sosialpolitiske tiltak som kan bedre tilreisende roms hverdag, sier Ørstavik.