Hanne Bjurstrøm

Hanne Bjurstrøm blir nytt ombud

18. januar begynner Hanne Bjurstrøm i jobben som likestillings- og diskrimineringsombud.

Avtroppende ombud Sunniva Ørstavik ønsker henne varmt velkommen.

- Jeg er glad for at Hanne Bjurstrøm har tatt på seg det viktige samfunnsoppdraget det er å være ombud for de som utsettes for diskriminering i landet vårt, sier Ørstavik.

Hun tror arbeidet for et likestilt og ikke-diskriminerende samfunn blir viktigere enn noensinne i tiden framover.

- Det skjer store endringer nå, både i Norge og i Europa. I en slik tid er det ekstra viktig at de som rammes av diskriminering vet hvor de skal henvende seg for å få hjelp, sier Ørstavik.


Om likestillings- og diskrimineringsombudet

  • Likestillings- og diskrimineringsombudet er et offentlig ombud opprettet 1. januar 2006. Ombudet skal fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet utnevnes av Kongen i statsråd for et åremål på seks år. Ombudet kan kun sitte i én periode. Tidligere kunne ombudet sitte i to perioder à fire år.
  • Sunniva Ørstavik er nåværende likestillings- og diskrimineringsombud, og sitter fram til 31. desember. Hanne Bjurstrøm tiltrer 18. januar. Nestleder Elisabeth Lier Haugseth fungerer som ombud i mellomperioden.