Mann i rullestol

Frykter store mørketall om hatkriminalitet mot funksjonshemmede

Den siste rapporten fra Oslo-politiet om hatkriminalitet viser oss at vi har en jobb å gjøre med hat rettet mot funksjonshemmede, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. 

I 2017 var det bare fem anmeldte forhold som var registrert som hatkriminalitet mot funksjonshemmede i Oslo politidistrikt.

-Dette er en problemstilling vi må få gjort noe med. Vi tror det finnes store mørketall, og er glad for at politiet gjør den samme vurderingen. Vi vet at folk med nedsatt funksjonsevne utsettes for blant annet mye hat på nett, samtidig som vi ser de ekstremt lave anmeldelsestallene. Det er bekymringsfullt, sier Bjurstrøm.

En forskningsrapport gjennomført av Nordlandsforskningen (2016), om hatefulle ytringer mot mennesker med nedsatt funksjonsevne, viser at en tredjedel av de spurte, svarte at de ble utsatt for hatefulle ytringer. Ombudet er bekymret for rettsikkerheten til denne særlig utsatte gruppen. 

-Jeg er bekymret, kanskje spesielt mye for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne – som utsettes for hets og hat begrunnet i deres funksjonsevne. Jeg mener at vi trenger en ekstraordinær innsats rettet mot denne gruppen, sier hun.

 

Trenger mer kunnskap

Bjurstrøm ønsker seg et kompetanseløft på samfunnsnivå, og ikke minst hos politiet.

-Vi har både behov for mer forskning om hatefulle ytringer og hatkriminalitet rettet mot denne gruppen, samtidig som politiet må bli bedre utrustet til å identifisere, rettsforfølge og pådømme denne typen forbrytelser.

I sin siste rapport fra mars 2018, skriver Oslo-politidistrikt: «Det er nødvendig å løfte kunnskapsnivået om hatkriminalitet mot personer med nedsatt funksjonsevne og hvilken form dette kan ta. Dette må skje i politiet, blant personer med nedsatt funksjonsevne og i samfunnet for øvrig».

-I Storbritannia har man anerkjent behovet for en særlig innsats på dette feltet. Her jobber politiet og påtalemyndigheten målrettet med bekjempelse av hatkriminalitet og hatefulle ytringer mot mennesker med nedsatt funksjonsevne i tett samarbeid med sivilt samfunn. På samme måte trenger vi mer kunnskap og opplæring i politiet og hos påtalemyndighetene om denne typen kriminalitet, sier Bjurstrøm.