Ombud Hanne Bjurstrøm
Ombud Hanne Bjurstrøm ønsker en todelt foreldrepermisjon

Ombudet vil ha todelt foreldrepermisjon

Mor og far bør kunne opptjene og ta ut foreldrepermisjon på et selvstendig grunnlag, mener ombudet.

-Det er på tide med en ny og modig reform på likestillingsområdet for å komme et viktig skritt videre i likestillingen. Det er viktig for et likestilt familie - og arbeidsliv, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

I et høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet 29. september støtter Ombudet Ellingsæterutvalgets forslag (NOU 2017:6). I forslaget der permisjonstiden deles i to, får mor ni uker ekstra av medisinske grunner. Noe som tilsvarer tre uker før – og seks uker etter fødsel. I tillegg får mor og far 20 uker hver.

I dag har flere kvinner enn menn høyere utdanning. Yrkesdeltakelsen er tilnærmet den samme mellom menn og kvinner, og omfanget av deltidsarbeid blant kvinner med småbarn går ned. Ombudet ser fortsatt at omsorgsoppgavene er skjevt fordelt og at familier i realiteten går inn i tradisjonelle kjønnsmønstre når de får barn.

-Samtidig forventes det at begge foreldrene skal være i 100 prosent jobb, og at fedre skal fylle en annen farsrolle enn forrige generasjon menn. Premissene for fordelingen av arbeid og omsorg mellom menn og kvinner er dermed vesentlig endret, understreker Bjurstrøm.

Ombudet støtter også utvalgets forslag om at alle som blir foreldre skal ha rett til foreldrepenger, selv om de ikke har hatt inntekt før fødsel. Dette gjøres ved at engangsstønaden erstattes av foreldrepenger på en minstenivå tilsvarende 2 G, noe som tilsvarer 185.152 kroner i året.

Ombudet bruker begrepene mor og far i høringssvaret. Det er viktig å understreke at dette omfatter alle foreldre, uavhengig av kjønn og eller seksuell legning.