Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm., Nordens Fackliga Samorganisation

Støtter ikke regjeringen

Regjeringen foreslår innstramminger i utlendingsloven LDO frykter vil bryte med FNs menneskerettighetskonvensjoner.

Vi har kommentert to temaer i forslaget fra regjeringen:

  • skjerpede vilkår for familiegjenforening
  • skjerpede vilkår for permanent oppholdstillatelse

Vi har vurdert forslagene i lys av FN-konvensjonene staten er forpliktet til å følge, og som vi fører tilsyn med at de gjør.

Vi mener forslagene fra regjeringen vil ramme alle flyktninger som får opphold i Norge. Kvinner og personer med nedsatt funksjonsevne vil være særlig utsatt.

Mange vil ha problemer med å oppfylle inntektskravene regjeringen vil stille, og vi frykter flere grupper vil ha problemer med å få gjennomført introduksjonsprogrammet.

For eksempel vil manglende tilrettelegging i introduksjonsprogrammet gjøre at flyktninger med nedsatt funksjonsevne ikke har samme mulighet som andre til å gjennomføre det.

Vi mener også at kravene regjeringen vil stille til selvforsørgelse, kan føre til at mange må akseptere dårligere ansettelsesvilkår.

Les hele høringssvaret her.