Fikk ikke jobben

Hvis du på grunn av at du er gravid eller fordi du er i foreldrepermsjon ikke får en jobb, et oppdrag eller forlenget engasjement, er det diskriminering.

Hvis det er graviditet eller foreldrepermisjon som er årsaken til at du ikke får en jobb, er det sannsynligvis i strid med likestillings- og diskrimineringsloven. Dersom årsaken er at du har omsorgsoppgaver for små barn utover foreldrepermisjonen, kan også dette være i strid med loven. Dette gjelder også ved ansettelse til midlertidige stillinger og lederstillinger.

Forbudet mot diskriminering gjelder i alle stadier av ansettelsesprosessen:

  • utlysning
  • utvelgelse til intervju
  • rangering av kandidatene
  • beslutning om ansettelse

Hvis du mener at du har blitt diskriminert i en ansettelsesprosess, har du krav på at arbeidsgiver skriftlig gir opplysninger om utdanning, praksis og andre formelle kvalifikasjoner til den som ble ansatt.  

Ved ansettelse i det offentlige har du i tillegg krav på blant annet utvidet søkerliste. 

Vikarer og andre midlertidig ansatte er vernet etter likestillings- og diskrimineringsloven. Hvis den midlertidige stillingen ikke utløper mens du er i foreldrepermisjon, har du i utgangspunktet krav på å komme tilbake til samme stilling.

Eksempel: Marte er ansatt i et to års vikariat som varer til 20. desember 2015.  Hun har foreldrepermisjon fra januar til juli 2015. Marte har krav på å komme tilbake til samme stilling med tilsvarende arbeidsoppgaver som hun hadde før permisjon.

Dersom graviditet eller foreldrepermisjon er årsaken til at en midlertidig stilling ikke blir forlenget, er det mest sannsynlig lovbrudd.

Har du vært sammenhengende midlertidig ansatt i minst fire år, har du krav på fast ansettelse. Dette gjelder midlertidige stillinger som:

  • Vikar
  • Sesongarbeider
  • Prosjektarbeider 
  • Ringevikar/tilkallingshjelp/ekstrahjelp

Ved beregning av ansettelsestid skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær i foreldrepermisjon.

Les mer om fireårsregelen på Arbeidstilsynets nettsider.

Dersom du er innleid gjennom et bemanningsbyrå er du også beskyttet av likestillings- og diskrimineringsloven. Dette gjelder for eksempel hvis kontrakten din ikke blir forlenget eller kontrakten blir sagt opp på grunn av graviditet og/eller foreldrepermisjon.

I slike tilfeller kan både bemanningsbyrået (arbeidsgiver/utleier) og oppdragsgiver (innleier) være ansvarlige etter likestillingsloven.

Dersom behovet for arbeidskraft opphører eller arbeidsoppgavene fordeles på andre fast ansatte, er ikke oppdragsgiver forpliktet til å forlenge kontrakten eller la være å si den opp.

Hvis det derimot ansettes andre vikarer for å gjennomføre arbeidsoppgavene som du hadde før graviditet/permisjon, kan det bety at du har blitt forskjellsbehandlet på grunn av graviditet/foreldrepermisjon. Det er ulovlig.


Hva kan du gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre. Å gå i dialog med din arbeidsgiver er det første naturlige steget ved en konflikt. Dette kan du gjøre på egen hånd eller med bistand fra din fagforening dersom du er organisert. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være e-poster, sms'er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en forklaring. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen dersom man skal ta opp en slik sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler deg derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen din.

Du kan også undersøke om det er mulig for å få gratis juridisk hjelp. Du kan lese mer om disse organisasjonene her: https://gratisrettshjelp.no/ 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25