Manglende lønnsutvikling

Det er diskriminering hvis du ikke blir vurdert eller får mulighet til å fremme lønnskrav mens du er i permisjon.

Hvis du er gravid eller har foreldrepermisjon har du rett til å fremme lønnskrav og bli vurdert i lønnsforhandlinger. Arbeidsgiver har plikt til å informere deg om frister og fremgangsmåter for å levere lønnskrav når du er i permisjon.

Du har også krav på å bli vurdert ut fra den perioden du har vært i aktivt arbeid. Arbeidsgiver kan ikke utelukke deg som er i permisjon fra individuelle tillegg.

Arbeidstaker kan kreve at medarbeideren skriftlig opplyser om lønnsnivået til kolleger han/hun sammenligner seg med. I tillegg har arbeidstaker krav på opplysninger om kriterier for lønnsfastsettelsen, som utdanning og arbeidserfaring.

Arbeidstaker har ikke krav på å få vite om hvilke vurderinger arbeidsgiver har gjort av individuelle prestasjoner.

Personer i foreldrepermisjon skal ikke gå glipp av generelle lønnstillegg som gis til alle ansatte, eller til ansatte i samme gruppe som personen i permisjon.

Dersom tilrettelegging på grunn av graviditet fører til tap av lønnstillegg, som for eksempel nattillegg, kan det være lovlig. Når ulempen faller bort, kan det være saklig at også lønnstillegget knyttet til ulempen bortfaller.  Spørsmålet må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og det kommer an på hva slags tillegg det er.

Om en ansatt har krav på å få regulert lønnen før han eller hun er tilbake fra permisjon, avhenger av om arbeidstaker mottar foreldrepenger fra NAV eller om vedkommende mottar lønn fra arbeidsgiver. Foreldrepengene beregnes ut fra lønnen du hadde før permisjonen. Dersom arbeidstaker mottar foreldrepenger fra NAV, vil endringer i lønnen først få virkning fra første lønning fra arbeidsgiver. For arbeidstakere som mottar lønn fra arbeidsgiver under permisjonen, vil virkningstidspunktet antagelig være likt som om de ikke var i permisjon.

Generell bonus som gis i sammenheng med firmaets resultater skal utbetales til alle ansatte, uavhengig av om man er i foreldrepermisjon eller ikke. Det kan for eksempel være jubileumsbonus eller andre utbetalinger for å feire en begivenhet.

Generell bonus som gis på bakgrunn av firmaets resultater og opptjening, men uavhengig av arbeidstakers individuelle prestasjoner, skal gis til en arbeidstaker i foreldrepermisjon på bakgrunn av den perioden hun eller han faktisk har arbeidet.

Med resultatbasert bonus menes bonus som er basert på prestasjonene til den enkelte arbeidstaker. Etter slike bonusordninger har arbeidsgiver mulighet til å betale ut bonus bare for den tiden den ansatte har arbeidet.

Har en ansatt vært fraværende på grunn av foreldrepermisjon i hele perioden som bonusen vurderes ut fra, vil den ansatte ikke ha krav på å få utbetalt slik bonus for denne perioden.

Noen tariffavtaler eller arbeidsavtaler gir ansatte krav på bedre bonusordninger under foreldrepermisjonen enn det man har krav på etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Uansett må personer i foreldrepermisjon ikke behandles dårligere enn personer som er fraværende av andre grunner. Utbetaler arbeidsgiver generell bonus basert på firmaets resultater til personer som er fraværende på grunn av sykdom, skal det også betales ut bonus til den som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon.


Hva kan du gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre. Å gå i dialog med din arbeidsgiver er det første naturlige steget ved en konflikt. Dette kan du gjøre på egen hånd eller med bistand fra din fagforening dersom du er organisert. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være e-poster, sms'er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en forklaring. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen dersom man skal ta opp en slik sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler deg derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen din.

Du kan også undersøke om det er mulig for å få gratis juridisk hjelp. Du kan lese mer om disse organisasjonene her: https://gratisrettshjelp.no/ 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Saker fra LDO

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss