Barnefordeling etter samlivsbrudd

Likestillings- og diskrimineringsloven gjelder for alle som er involvert i barnefordelingssaker ved samlivsbrudd.

I en barnefordelingssak er det ikke lov å legge vekt på generelle synspunkter om egenskaper knyttet til diskrimineringsgrunnlagene, som for eksempel at mødre er bedre til å ta seg av barn enn det fedre er.

LDOs mandat er etter 01.01.2018 å gi veiledning i slike saker. Det er Diskrimineringsnemnda https://www.diskrimineringsnemnda.no/hjem som behandler klagesaker. Nemnda har begrensninger knyttet til å behandle saker. For eksempel kan ikke saker som er eller har vært i rettssystemet, behandles av nemnda.

Hva kan du gjøre?

Det kan være bra å ha noen å snakke med i barnefordelingssaker for å få råd og veiledning.

Nedenfor er en oversikt over aktuelle instanser du kan kontakte.

 

 

 

Familievernkontorer

Familievernet har et gratis lavterskeltilbud i forbindelse med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Familievernkontorene skal hjelpe foreldrene med å komme frem til avtaler om barna etter samlivsbrudd, og tilbyr inntil syv timer gratis mekling. De kan blant annet bistå med veiledning og hjelp til å bedre samarbeidet mellom foreldrene om barna.

Se https://www.bufdir.no/Familie/mekling/

Reform

Reform er et ressurssenter for menn som gir råd og veiledning blant annet om samlivsbrudd og barnefordeling.

Se reform.no

PP-tjenesten og BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk)

I forbindelse med et samlivsbrudd kan barn få større eller mindre problemer. PP-tjenesten eller barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) kan bidra med hjelp i form av behandling, råd og veiledning knyttet til psykisk helse, lærevansker og atferdsproblemer.

Barnevernet

Foreldre som har behov for hjelp, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon i forbindelse med samlivsbrudd, kan få råd, veiledning og hjelpetiltak hos barnevernet.

Se www.bufetat.no

Advokat

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å kontakte advokat for å få hjelp i juridiske spørsmål ved samlivsbrudd og barnefordeling.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med lave inntekter. Fri rettshjelp omfatter for det første fritt rettsråd. Det vil si at du kan få dekket utgiftene til rådgivning hos advokat. Fri rettshjelp omfatter dessuten fri sakførsel. Det vil si at du kan få dekket advokatutgifter og rettsgebyr i forbindelse med en rettssak, dersom du har lave inntekter.

Se www.frirettshjelp.no

 

LDO kan kun gi veiledning om diskrimineringsreglenes betydning i barnefordelingssaker. Diskrimineringslovverket gjelder i alle fasene av en barnefordelingssak, både i en meklingssituasjon og i en rettssak. Under beskriver vi litt nærmere hvilken betydning lovverket kan ha i de ulike fasene. 

Mekling

Likestillings- og diskrimineringsloven gjelder ved utenrettslig mekling, for eksempel mekling på et familivernkontor. Dersom de profesjonelle aktørene, som for eksempel meklere og sakkyndige, behandler kvinner og menn ulikt på grunn av kjønn, kan det være diskriminerende. Hvis du har opplevd dette, vil du kunne klage til Diskrimineringsnemnda. Det er ikke tilstrekkelig med en påstand om forskjellsbehandling for at nemnda skal kunne ta stilling til om det er skjedd diskriminering. Den som mener seg diskriminert, må kunne vise til konkrete forhold som har hatt betydning for utfallet i saken.  Nemnda kan ikke overprøve eller sette til side en avtale som inngås mellom partene.

I rettssalen

Likestillings- og diskrimineringsloven gjelder også for aktører i rettssaker, men Diskrimineringsnemnda kan ikke håndheve loven i en slik sammenheng. Nemnda har ikke myndighet til å vurdere om rettsavgjørelser bygger på diskriminerende forhold. Hvis du er uenig i resultatet i retten, må du anke dommen til neste rettsinstans. Hvis du mener at dommeren har opptrådt diskriminerende, må du klage til Tilsynsutvalget for dommere.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.