Quiz

Sjekk om du kan svarene på spørsmålene under.

Spørsmål 1:

Fra elevundersøkelsen 2012 - Hvor mange prosent av elevene svarte at de hadde vært utsatt for urettferdig behandling eller diskriminering to eller flere ganger i måneden?

 1. 2 prosent
 2. 7 prosent
 3. 24 prosent

Alternativ 2: 7 prosent

 

Spørsmål 2:

Skolen skal sørge for individuell tilrettelegging av lærested og undervisning slik at elever med nedsatt funksjonsevne får likeverdig opplæring. Hvor langt strekker denne plikten seg: 

 1. Skolens tilretteleggingsplikt er avhengig av hvor mange elever som vil være tjent med tiltaket. 
 2. Skolen skal tilrettelegge når foresatte ber om det.
 3. Skolen skal foreta en rimelig tilrettelegging for alle elever som trenger det.

Alternativ 3: Skolen skal foreta en rimelig tilrettelegging for alle elever som trenger det

  

Spørsmål 3:

Hvem har et vern mot diskriminering i norsk lov?

 1. Kvinner og personer med nedsatt funksjonsevne
 2. Samer og innvandrere
 3. Alle

Alternativ 3: Alle

 

Spørsmål 4:

Norsk lov forbyr diskriminering – hva er diskriminering?

 1. Urettferdig behandling
 2. Usaklig forskjellsbehandling
 3. All forskjellsbehandling er diskriminering

Alternativ 2: Usaklig forskjellsbehandling.

Ifølge diskrimineringslovene er det usaklig forskjellsbehandling som kan knyttes til ett eller flere diskrimineringsgrunnlag. Se svar på spørsmål 3 om de ulike diskrimineringsgrunnlagene, dvs. hvilke grupper som er vernet mot diskriminering.

Diskriminering kan beskrives i to former:

Direkte diskriminering: 

 • Ulik behandling av like tilfeller
 • Handling eller unnlatelse fra handling som har sammenheng med et diskrimineringsgrunnlag
 • Usaklig forskjellsbehandling

Indirekte diskriminering:

 • Lik behandling av ulike tilfeller
 • Handling eller unnlatelse fra handling som har sammenheng med et diskrimineringsgrunnlag
 • Usaklig likebehandling