Ombudet mener

Vi mener at slike grunnleggende plikter og retter skal knyttes til individet. Det skal være et individuelt ansvar å gi praktisk omsorg som forelder. Målet om et likestilt foreldreskap med klare retter og plikter for begge parter gjelder også etter et samlivsbrudd og også der foreldrene aldri har bodd sammen. Både mødre og fedre skal ha en sterk forpliktelse til å ta ansvar for barnet sitt, og skal anerkjenne den andre som en likeverdig forelder.

Lovverket utgjør rammeverket for hvordan foreldre skal organisere bosted og samvær for barnet når de ikke bor sammen, både der man blir enige gjennom avtale og der saken blir behandlet i domstolene. Derfor er det viktig at lovverket reflekterer at samfunnet anser begge foreldrene som likeverdige omsorgspersoner for barnet.

Hvordan vi organiserer omsorgen i samfunnet er avgjørende for hva slags muligheter menn og kvinner har til å finne en god balanse mellom arbeid og familie. Ombudet ser derfor likestilt foreldreskap som et viktig middel for likestilling og en vei bort fra diskriminering, både for kvinner og menn. Uten en aksept for fedre til å velge mer omsorg, og for mødre til å velge mer lønnet arbeid, blir valgfriheten begrenset. Dette gjelder også for omsorg etter samlivsbrudd.

I praktisk politikk på området foreldreskap må den likestillingspolitiske målsettingen veies opp mot hva det er mulig og fornuftig å lovregulere etter samlivsbrudd, og hva som er barnets beste i en slik situasjon.

Nedenfor finner du det ombudet mener om viktige spørsmål i barneloven. Standpunktene er hentet fra vårt siste høringssvar (2015) der sentrale spørsmål som blant annet felles foreldreansvar, delt bosted og sanksjoner ved samværssabotasje ble drøftet.

Ombudets standpunkt i kortversjon

Foreldreansvar

  • Ombudet støtter forslaget om felles foreldreansvar for mor og far – også for de som ikke bor sammen ved barnets fødsel.
  • Ombudet støtter forslaget om mors mulighet til å melde fra til Folkeregisteret innen ett år om at far ikke skal ha foreldreansvar.
  • Ombudet støtter ikke forslaget om at far kan frasi seg foreldreansvaret innen ettårsfristen.

Flytting

  • Ombudet støtter forslaget om at gjeldende rett videreføres hva gjelder flytting.
  • Ombudet støtter at det innføres en generell meklingsplikt dersom samværsforelderen er uenig i flytting.
  • Ombudet støtter forslaget om at det presiseres i lovteksten at ny sak kan reises dersom bostedsforelderen flytter med barnet uten at det foreligger enighet.

Delt bosted

  • Ombudet støtter videreføring av gjeldende rett.
  • Ombudet støtter at delt bosted framheves i loven ved å være det første alternativet som nevnes i loven.

Samværshindring

  • Ombudet støtter forslaget om at tvangsbot skal være den økonomiske sanksjonsmuligheten ved samværshindring/samværssabotasje.

Ønsker du mer utfyllende begrunnelser og drøftinger kan du lese vårt høringssvar i sin helhet her:


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.