Individuell tilrettelegging

Alle som bruker en offentlig tjeneste har rett på at tjenestene er tilpasset deres behov og at de er likeverdige. Eksempler på offentlige tjenester er hjemmehjelp, sykehjemsplass eller bistand fra NAV.

Ifølge likestillings- og diskrimineringsloven skal det offentlige tilpasse sine tjenester slik at disse oppleves som likeverdige uansett funksjonsevne, språk, religion, alder, livssyn, etnistitet, kjønn, kjønnsuttrykk og/eller kjønnsidentitet.

Dersom du gir beskjed om at du for eksempel trenger tolk eller at et møterom er universelt utformet, men du ikke får et tilrettelagt tilbud, kan dette være diskriminering. 

Veien videre

Du kan prøve å løse saken ved å gå i dialog med den offentlige virksomheten. Du kan gjøre dette på egen hånd eller med bistand fra for eksempel en interesseorganisasjon. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din som e-poster, tekstmeldinger eller vitner. 

Alle som bruker offentlige tjenester har selv ansvar for å si ifra om sine behov, slik at de som gir tjenester kan sikre et likeverdig og tilrettelagt tilbud. Dersom dine behov er knyttet til en form for nedsatt funksjonsevne, kan det være lurt å ha med en skriftlig uttalelse fra din fastlege eller en spesialist om din situasjon og dine behov. 

Dersom du har sagt ifra om dine behov, men virksomheten ikke har forsøkt å tilrettelegge for deg, kan du klage til den offentlige virksomheten. LDO kan gi råd og veiledning om tilrettelegging av offentlige tjenester. Hvis saken ikke løser seg, kan du klage til Diskrimineringsnemnda. Vi kan også veilede deg i hvordan du kan gå frem for å klage til Diskrimineringsnemnda. 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25