Universell utforming på internett

Norske nettsider skal være laget slik at de er tilgjengelige for et bredt publikum. Nettsider må også kunne støtte bruk av tekniske hjelpemidler, som for eksempel leselist. Dersom du har nedsatt funksjonsevne og opplever at en nettside er utformet på en måte som gjør at innholdet blir utilgjengelig for deg, kan det være snakk om diskriminering. Krav til tilgjengelighet etter likestillings- og diskrimineringsloven gjelder kun norske nettsider. 

Veien videre

DIFI er norsk veiledningsinstans når det gjelder tilgjengelighet på nett. Dersom du opplever at et norsk nettsted ikke er tilgjengelig kan du kontakte DIFI for å høre om eieren av nettstedet vil være pliktig til å gjøre sidene tilgjengelig på den måten du ønsker. Det er laget en forskrift om tilgjengelighet på nett. Forskriften beskriver hvilke plikter en eier av en nettside har til å gjøre den tilgjengelig, og hvilke tekniske løsninger som skal brukes. Forskriften finner du her:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-732

Dersom DIFI konstaterer at sidene skulle vært utformet på en annen måte kan du rette en henvendelse til den som er ansvarlig for sidene og gjøre dem kjent med at sidene ikke er tilgjengelige for deg. Her vil det være en fordel å være så konkret som mulig i beskrivelsen av problemet, samt vise til DIFI og forskriften.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25