Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er forbudt både etter likestillings- og diskrimineringsloven §13.jf. §6, og etter arbeidsmiljøloven § 4-3.

Ombudet kan gi råd og veiledning i saker om seksuell trakassering. Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss dersom du ønsker veiledning om seksuell trakassering, hvilke forpliktelser arbeidsgiver har og dine handlingsalternativer. 

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Seksuell trakassering kan skje på flere måter. Det kan være både fysisk, verbalt og ikke-verbal. Seksuell trakassering kan være alt fra uønskede seksuelle kommentarer om kropp og utseende, simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til seksuelle overgrep. Visning av bilder og videoer med seksuelt innhold vil også være seksuell trakassering.

Oppfatningen hos den som opplever seg trakassert skal vektlegges i vurderingen av om trakasseringen var uønsket eller ikke. Men det må også være av en viss alvorlighetsgrad objektivt sett.

Seksuell trakassering trenger ikke skje gjentatte ganger for å regnes som seksuell trakassering etter loven. Enkeltstående hendelser eller ytringer kan derfor være trakassering. Omstendighetene i saken vil spille inn i vurderingen av om seksuell trakassering har skjedd. Hvis det er en ubalanse i styrkeforholdet mellom de involverte, vil det være skjerpende og mer alvorlig. Det er ikke krav om at den som trakasserer har til hensikt å trakassere.  

Arbeidsgiver har plikt til å forbygge og forhindre trakassering

Arbeidsgiver har etter likestillings- og diskrimineringsloven en plikt til å forebygge og forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen. Plikten gjelder innenfor arbeidsgivers ansvarsområde. Det innebærer at arbeidsgiver har et ansvar for å forebygge trakassering både på selve arbeidsplassen, men også i forbindelse med aktiviteter som skjer i arbeidsgivers regi utenfor arbeidstid, eksempelvis julebord.

For å oppfylle plikten, anbefaler ombudet arbeidsgivere å ha tydelige og kjente rutiner for hvordan arbeidstakere kan varsle om trakassering og seksuell trakassering. Rutinene bør innholde en fremgangsmåte for varsling og hvordan saken vil bli håndtert av arbeidsgiver. Ombudet anbefaler  veiledningen settestrek, www.settestrek.no for mer informasjon om dette.

Arbeidstilsynet har tilsynsansvar med arbeidsmiljøloven § 4-3. Her kan du lese mer på Arbeidstilsynets nettsider: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/trakassering/seksuell-trakassering/ 

Hvem kan behandle min klagesak om seksuell trakassering?

I dag er det domstolene som håndhever selve forbudet mot seksuell trakassering. Diskrimineringsnemnda, som er et alternativ til domstolene,  kan kun vurdere om arbeidsgiver har oppfylt sin plikt til å forebygge og forhindre seksuell trakassering. 

Nye lovendringer:

Fra 1. januar 2020 vil Diskrimineringsnemnda kunne ta stilling til om du har blitt utsatt for seksuell trakassering. Diskrimineringsnemnda vil også kunne ilegge oppreisning hvis klager fremmer krav om det, og får medhold i sin klage om seksuell trakassering. 

Dersom du eller noen du kjenner mener seg seksuelt trakassert eller trakassert på en arbeidsplass, kan nemnda per i dag vurdere om arbeidsgiver har oppfylt plikten til å forbygge og forhindre trakassering.

Les mer om arbeidsgivers plikter her.

Hva kan du gjøre?

Saker som gjelder trakassering kan ofte være vanskelig å bevise. Du bør derfor tenke over om du har noe som kan bevise at trakasseringen fant sted. Det kan være for eksempel eposter, sms eller vitner.

Du kan varsle arbeidsgiver om hendelsen(e) som har funnet sted. Du kan gjerne gjøre dette med bistand fra tillitsvalgt, verneombud, eller andre på arbeidsplassen som du stoler på. Arbeidsgivere har en rettslig plikt til å forebygge og søke å forhindre trakassering på arbeidsplassen. Denne plikten innebærer at arbeidsgiver må håndtere varsel om trakassering på en tilfredsstillende måte.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

  • rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter
  • advokatenhjelperdeg, som gir gratis juridisk bistand i 30 minutter
  • enkelte innboforsikringer kan dekke deler av advokatutgiftene i arbeidskonflikter

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og epost. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt. Våre tjenester er gratis. 

Ombudet kan gi råd og veiledning i saker som gjelder seksuell trakassering, og vi anbefaler deg å ta kontakt med oss dersom du mener at du har blitt utsatt for seksuell trakassering. 

Diskrimineringsnemnda kan ikke vurdere om du har blitt seksuelt trakassert, det må vurderes av domstolene. Nemnda kan derimot behandle en klage på at en arbeidsgiver ikke har hindret eller forebygget seksuell trakassering.

I en klagesak mot arbeidsgiver vil nemnda komme med en uttalelse om arbeidsgiver har oppfylt pliktene sine eller ikke. Nemnda ber da om en redegjørelse fra både deg og arbeidsgiver. I en klagesaksbehandling vil den du klager på få vite hvem du er, du kan ikke være anonym.

I klagen bør du beskrive hvordan den seksuelle trakasseringen har skjedd og hva arbeidsgiver har gjort etter at du fortalte om den seksuelle trakasseringen. Du bør også legge frem dokumentasjon (e-poster, brev, notater).

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25

Glass vann med grapefrukt og timian

The Saviour - utelivsbransjen står sammen mot seksuell trakassering

Flere utesteder i Oslo har lansert drinken The Saviour – et "fancy" glass vann som serveres med et budskap om at utestedet har nulltoleranse for seksuell trakassering. Bak kampanjen står et samlet arbeidsliv; LDO, Arbeidstilsynet, Virke, NHO, Fellesforbundet og Parat.

Har du lyst til å servere The Saviour på din restaurant, utested eller bar? Ta gjerne i bruk plakater, brosjyrer og drinkbrikker. Last ned trykkfiler her: 

Fant du ikke det du lette etter?

Hjelp oss å bli bedre!