Vær oppmerksom på at det blant arbeidsgivere kan være en tendens til ubevisst å ekskludere søkere med navn som klinger fremmed eller utdanninger fra utlandet.

Det samme gjelder søkere med «hull i CV-en», eller som har mottatt oppfølging fra NAV på grunn av nedsatt arbeidsevne. Vær ekstra nøye på å vurdere at det faktisk er kvalifikasjonene som fører til at disse søkerne ikke når opp i konkurransen.

Tester

Er dere usikre på søkeres ferdigheter i norsk, er det mulig å gjennomføre en språktest som er relevant for arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen. Forutsetningen for en slik test er at alle de aktuelle kandidatene må ta den, og at de som består testen anses som språklig godt nok kvalifisert til jobben.

Språkspørsmålet kan deretter legges dødt, og man kan konsentrere seg om å vurdere de andre kvalifikasjonene.

Det blir stadig vanligere å ta i bruk ulike personlighets- og egnethetstester i utvelgelsesprosessen før jobbintervjuet. Skal dere bruke slike tester, er det viktig at de er godkjent av Det Norske Veritas.

Det er også viktig å være klar over at tester utviklet for norske forhold, kan gi uheldige utslag for personer som ikke er så godt kjent med disse forholdene.

Intervjuet

Det er mange hensyn å ta når et intervjupanel skal settes sammen, men dere bør tilstrebe å sette sammen en gruppe preget av mangfold. For eksempel kan det skape en ekstra trygghet for jobbsøkere med etnisk minoritetsbakgrunn hvis det også er en person med slik bakgrunn i intervjupanelet, og tilsvarende når det gjelder søkere med nedsatt funksjonsevne.

Forbered dere godt til intervjuet. Sørg for at intervjulokalene er fysisk tilgjengelig, og at de nødvendige tilpasninger er gjort hvis man på forhånd vet at noen av intervjukandidatene har behov for dette.

Utarbeid en strukturert intervjuguide slik at dere er sikre på å stille de samme spørsmålene til alle søkerne.

Pass på at dere ikke stiller søkere med etnisk minoritetsbakgrunn og med nedsatt funksjonsevne andre og mindre relevante spørsmål enn øvrige søkere. Dette vil i sin tur stille disse kandidatene i et dårlig lys fordi de ikke har fått mulighet til å vise på en likeverdig måte hvem de er og hva de kan.

Når arbeidsgiver skal oppsummere og vekte inntrykket av kandidatene i forhold til hverandre, vil ikke disse kandidatene nå opp i konkurransen.

Spørreforbud

Overhold spørreforbudene i lovverket.