Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er uønsket og plagsom seksuell oppmerksomhet.

Plikten til å forebygge og søke å hindre seksuell trakassering

Ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere har plikt til å forebygge og søke å hindre seksuell trakassering innenfor sitt ansvarsområde, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 13 (siste avsnitt). Ombudet kan gi råd og veiledning ved spørsmål om dette.

Diskrimineringsnemnda håndhever plikten til å forebygge og søke å hindre seksuell trakassering, men kan ikke vurdere om seksuell trakassering har skjedd.

Forebygge

Med forebygging menes å iverksette tiltak som skal hindre at trakassering finner sted. Dette kan for eksempel være holdningskampanjer og utforming av retningslinjer.

Andre forebyggingstiltak kan være å organisere virksomheten på en bestemt måte, opprette internt klage- eller kontrollsystem, utarbeide retningslinjer og informasjonsmateriell og å fjerne pornografiske bilder fra veggene.

Den ansvarlige bør gjøre det klart at seksuell trakassering ikke tolereres i virksomheten, og opplyse hvilke negative konsekvenser dette kan ha både for den som rammes direkte, og for miljøet rundt.

Hvilken strategi man bør velge kan variere fra virksomhet til virksomhet og etter omstendighetene i det enkelte tilfellet. For eksempel kan det variere etter den påståtte trakasseringens art og omfang, organisasjonens eller arbeidsplassens størrelse og utforming, og arbeidsstyrkens sammensetning.

Søke å hindre seksuell trakassering

Plikten til å søke å hindre seksuell trakassering innebærer å ta tak i aktuelle utfordringer og varsler om trakassering, og å finne ut hva som har skjedd for å komme fram til en løsning. Formålet er å hindre at trakasseringen fortsetter. Det kreves imidlertid ikke at arbeidsgiver faktisk har klart forhindre trakasseringen.