Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Aktivitets- og redegjørelsesplikten kan ses på som likestillingens HMS-arbeid.

På samme måte som det er viktig å drive forbyggende arbeid for å forhindre fysiske arbeidsulykker, er det viktig å drive forebyggende arbeid slik at man unngår diskriminering. Loven pålegger arbeidsgivere ikke bare å unngå å diskriminere, men også å jobbe aktivt for likestilling.

Diskrimineringssaker skaper ikke et godt grunnlag for endring på en arbeidsplass. Frontene mellom den som opplever seg diskriminert og den som beskyldes for diskriminering blir som regel steile. Den som blir beskyldt for diskriminering gjør alt vedkommende kan for å bevise at diskriminering ikke har skjedd.

I et slikt klima blir det vanskelig å endre på diskriminerende systemer. Derfor er det viktig å jobbe i forkant av at (opplevelser av) diskriminering oppstår.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten legger opp til at man skal avdekke de likestillingsutfordringene som finnes og gjøre noe med dem FØR det utvikler seg til en konflikt eller klagesak. Aktivitetsplikten gir mulighet til å løfte fram problemstillinger i tilknytning til diskriminering uten at diskriminering er slått fast.

Arbeidet med å fremme likestilling og hundre diskriminering skal skje i samarbeid med de ansattes representanter.

Fra og med 01.01.2020 styrkes og utvides aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Et lovforbud er ikke nok til å hindre diskriminering. For å sikre alle arbeidstakere og arbeidssøkere like muligheter er det i tillegg behov for aktive og målrettede tiltak for å fremme likestilling. Derfor er alle arbeidsgivere pålagt en aktivitetsplikt.

Aktivitetsplikten er beskrevet gjennom en konkret arbeidsmetode i likestillings- og diskrimineringslovens § 26.

a) undersøke risiko for diskriminering

b) analysere årsakene til risikoen

c) iverksette tiltak

d) vurdere resultat av tiltakene

Denne plikten innebærer å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Plikten gjelder per nå for alle offentlige virksomheter og for private virksomheter med over 50 ansatte.

Aktivitetsplikten finner du i likestillings- og diskrimineringsloven.

Ny lov

Fra og med 1. januar 2020 styrkes og utvides aktivitetsplikten. Offentlige arbeidsgivere og private arbeidsgivere med over 50 ansatte må følge arbeidsmetodikken i § 26. Hvis en av arbeidslivets parter (i det private) ønsker det, skal også arbeidsgivere med over 20 ansatte følge metoden i § 26.

I den nye loven pålegges de som skal følge plikten å gjøre lønnskartlegginger og kartlegging av ufrivillig deltid hvert annet år.

Lønnskartleggingen har som mål å identifisere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike nivå i organisasjonen og det er også understreket at man skal gjøre vurdering av stillingskategorier for å identifisere "arbeid av lik verdi".

Det er også viktig å merke seg at arbeidsgiverne skal jobbe for å hindre kjønnsbasert vold og sammensatt diskriminering i tillegg til de grunnlagene som står i loven per nå (oktober 2019)

 

 

Alle virksomheter som er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for likestillingstilstanden i virksomheten, og hvilke tiltak som er iverksatt eller planlegges gjennomført. Likestillingsredegjørelsen skal blant annet vise om virksomheten har oppfylt aktivitetsplikten.

Ny lov

Fra og med 01.01.2020 skal alle offentlige virksomheter og alle private virksomheter med over 50 ansatte (eller over 20 ansatte hvis en av arbeidslivets parter ønsker det), gi en likestillingsredegjørelse og en redegjørelse for hvordan de oppfyller aktivitetsplikten.

I tillegg blir kravene til likestillingsredegjørelsen mer konkrete. Det skal blant annet rapporteres om resultatet av lønnskartleggingen som er gjort som en del av aktivitetsplikten og forskjell i lønn mellom kvinner og menn skal angis fordelt på ulike nivåer i bedriften. Det skal også fremkomme opplysninger om uttak av foreldrepermisjon fordelt på kjønn og andel av arbeidstakerne som jobber ufrivillig deltid.

Av hensyn til personopplysninger ligger fokus på kjønnslikestilling i redegjørelsens kvanitative deler. Når det gjelder de øvrige diskrimineringsgrunnlagene skal arbeidsgiver redegjøre for sitt arbeid for å oppfylle aktivitetsplikten.

Nedenfor finner dere informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for redegjørelsesplikten. I tillegg finner dere anbefalinger om hvordan du kan utarbeide en likestillingsredegjørelse, som er nyttig i virksomhetens interne likestillingsarbeid.

Les mer om redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringslovens kap 4.

Slik gjør du det

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss