To kvinner holder hender mens de er på visning

14. Idrett

  • 14.1 Ombudet og nemndas saker om seksuell orientering
  • 14.2 Kjønnsidentitet og –uttrykk 

14.1 Ombudet og nemndas saker om seksuell orientering

14/1839 Påstand om forskjellsbehandling på grunn av seksuell orientering – ekskludering av trener – ikke lovbrudd

Saken gjaldt: En trener som hevdet at han urettmessig ble ekskludert som trener som følge av seksuelle tilnærmelser overfor en mindreårig gutt han trente. Treneren hevdet at hans seksuelle orientering som homofil hadde negativ betydning for hvordan saken ble håndtert.

Ombudets vurdering: Ombudet kom til at det ikke var grunn til å tro at klagerens seksuelle orientering hadde betydning for at han ble ekskludert fra klubben. Det var hans atferd, og ikke hans seksuelle orientering, som førte til at han ikke fikk fortsette som instruktør.

Konklusjon: Sportsklubben handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering i diskrimineringsloven om seksuell orientering § 5 første ledd.

Nemndas uttalelse i saken – 39/2015

Nemnda gjorde samme vurdering, og kom til samme resultat som ombudet.

14.2 Kjønnsidentitet og –uttrykk

11/1864 Fotballag - henleggelse

Saken gjaldt: Midt-Norge Sør bedriftsidrettskrets avslag på klagerens ønske om å spille fotballkamper for et studentlag. Grunnen til avslaget var at klageren hadde mannlig personnummer. Klageren gjennomgikk kjønnsbekreftende behandling hos Rikshospitalet (fra mann til kvinne), men hadde fortsatt mannlig personnummer. Bedriftsidrettskretsen begrunnet vedtaket med at de hadde herre- og dameklasser. I tvilstilfeller blir personnummer brukt som verktøy for valg av klasse, noe som også ble gjort i denne saken. Bedriftsidrettskretsens overordnede organ, Norges bedriftsidrettsforbund, vurderte ombudets oversendelse av legeerklæring for klageren fra Rikshospitalet, og kom til at klageren kunne spille i dameklassen. Ombudet henla derfor klagen, men oppfordret Bedriftsidretten til å utforme retningslinjer for behandling av liknende saker, og gjøre disse kjent i organisasjonen.

Konklusjon: Saken henlegges i medhold av diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd.