Neger eller svarting?

Dette spørsmålet fikk en kvinne fra legen under en komplisert fødsel; “vil dere helst bli kalt neger eller svartinger?”

Helt uakseptabelt, selvfølgelig. Hårreisende og noe de aller fleste av oss tar avstand fra og aldri ville funnet på å si.

Diskriminering i møte med offentlige tjenester kommer sjeldent i så tydelige former. Heldigvis, eller dessverre, kanskje? Heldigvis, fordi det er så grovt og trakasserende. Dessverre, fordi den diskrimineringen som skjer er mye mer omfattende, mer skjult og mindre synlig. Men ikke desto mindre rammer den enkeltpersoner og grupper systematisk. Fordi den er mindre synlig og åpenbar, kan den også være vanskeligere å bekjempe.

Det ønsker vi i LDO å gjøre noe med!

Retten på likeverdige tjenester er et av fundamentene i velferdsstaten. Offentlige myndigheter er lovpålagt å gi likeverdige tjenester. Hva betyr det? Like tjenester til alle? Nei. Det betyr tilrettelagte tjenester for den enkelte og for ulike grupper. Og det er nettopp her den store svikten skjer i folks møte med offentlige tjenester.

Når jeg og naboen, som kan dårlig norsk får samme tid på helsestasjonen, vil sannsynligvis jeg få langt mer ut av tjenesten enn min nabo.

Kommunikasjon er selve nøkkelen for gode helsetjenester – at vi forstår hverandre. Det tar ofte mer tid. Mangel på tolk, tekster som egner seg og tid er tre av de vanligste årsakene til ulikeverdige tjenester. Et utilgjengelig fastlegekontor er mer regelen enn unntaket folk med nedsatt funksjonsevne møter. Uvitenhet og negative holdninger kan gjøre møte med helsevesenet ekstra belastende for lesbiske, homofile og transpersoner.

Det gjorde sterkt inntrykk på meg da jeg traff en eldre dame som fortalte at hun måtte krype inn i skapet igjen da hun flyttet inn på eldresenteret i kommunen.

Heldigvis økes stadig bevisstheten om behovet for et krafttak mot diskriminering og for likeverdige offentlige tjenester i Norge. De senere årene har stadig flere sykehus, helsestasjoner, fastlegekontor og andre satt i gang et systematisk arbeid for at brukerne skal få den hjelpen de har rett til, på sine premisser.

I år inngår LDO samarbeid med Trondheim, Oslo og Karasjok, tre foregangskommuner, som skal bli flaggskip i kampen mot diskriminering. Det er jeg glad for.

Diskriminering handler sjeldent om ønskede, onde handlinger. Vi diskriminerer ubevisst, gjennom våre såkalte “nøytrale praksiser”, gjennom å behandle alle “likt”.

Kanskje er en av de viktigste stegene for å bekjempe diskrimineringen, å erkjenne at vi diskriminerer? Kanskje kan vi da først begynne det systematiske arbeidet for likeverd og mangfold? Vi begynner i alle fall sammen med Trondheim kommune 12. september.

 

Serien Signert Sunniva

Ikon av serien Signert Sunniva Sunniva Ørstavik er likestillings- og diskrimineringsombud. I serien "Signert Sunniva" vil hun med jevne mellomrom skrive om likestilling, diskriminering og saker som engasjerer henne.

Tidligere innlegg i serien:


Følg Sunniva på Twitter: @sorstavik

www.facebook.com/SunnivaOrstavik