Det viser til departementets høringsbrev datert 7. juli 2011 vedrørende forslag til offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Likestillings- og diskrimineringsombudet støtter forslaget til offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Ombudet vil derfor kun gi en overordnet kommentar til forslaget.

Ombudet vil påpeke at det er myndighetenes ansvar å sikre at den generelle arbeidslivspolitikken også analyseres på bakgrunn av resultater for ulike grupper som er omfattet av diskrimineringsvernet.

Når det gjelder resultatlikhet holder det ikke kun å måle deltakelse i arbeidslivet. Vi må også måle tilgang på indikatorene for det gode arbeidsliv, definert blant annet som økonomisk uavhengighet, trygge ansettelsesforhold og et trygt arbeidsmiljø.

Den helhetlige reguleringen av arbeidslivet må derfor også ha konkrete mål om at det ikke skal være store etniske skiller i arbeidstakeres generelle rettighetssituasjon.

En utvikling i arbeidslivet hvor ansatte i sektorer som renholdsbransjen presses både når det gjelder lønn, ansettelsesforhold og arbeidsmiljø og dette sammenfaller med overrepresentasjon av ansatte med innvandrerbakgrunn og kvinner, må defineres som manglende resultatlikhet.

Særskilte tiltak rettet mot renholdsbransjen vil derfor etter ombudet sitt syn være både nødvendig og riktig for å beskytte de ansatte mot utnytting og for å bedre deres rettighetssituasjon. Ombudet har ingen kommentarer de konkrete forslagene til system for ID-kort i renholdsbransjen. Ombudet er samtidig opptatt av at erfaringene med tiltaket evalueres på om det faktisk bedrer rettighetssituasjonen for de ansatte.

Med vennlig hilsen,

Ståle Bratlie, avdelingsleder.

Claus Jervell, seniorrådgiver