Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsnotat av 26. mai 2011 om forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Etter ombudets syn er det viktig å sikre at fylkesnemndenes lister over talspersoner omfatter personer med ulik bakgrunn og med erfaring fra arbeid med barn med ulik kulturell bakgrunn. Etter dagens forskrifts § 2, som videreføres i forslaget til revidert forskrift § 3, stilles det kun krav om at listen skal omfatte personer som har erfaring fra arbeid med barn, og som er villig til å ta på seg oppdrag som talsperson.

Av retningslinjene til dagens § 2 fremgår det imidlertid at ”Det er viktig at listen inneholder personer med ulik bakgrunn og med erfaring fra arbeid med barn i ulike aldersgrupper og med ulik kulturell bakgrunn.”, jf. BLDs rundskriv av 19. juni 2000.

Etter ombudets syn hadde det vært ønskelig at denne viktige presiseringen fra retningslinjene ble inntatt som et krav til hvilke personer listene skal omfatte i forskriftens § 3 første ledd.

Ombudet vil videre peke på at det er viktig å sikre at barn med liten eller ingen mulighet til å forstå og snakke norsk blir i stand til å kommunisere på en god måte med talspersonen. Dette kan sikres enten ved at talspersonen behersker barnets språk eller at det benyttes tolk. Ombudet ber departementet vurdere om også dette er noe som bør fremgå av forskriften.

Med vennlig hilsen,

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.

Saksbehandler: Åshild Flatebakken