Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høring av 10. september 2010 om implementering av vikarbyrådirektivet i norsk lov. Ombudet var opprinnelig ikke høringsinstans til direktivet. Vi har vært i kontakt med Arbeidsdepartementet ved Andreas van den Heuvel som har gitt oss mulighet til å komme med høringsinnspill, og vi takker for dette.

Ombudet håndhever diskrimineringslovgivningen, og behandler klagesaker på grunnlag av etnisitet, religion, hudfarge, kjønn, nedsatt funksjonsevne, alder, seksuell orientering og politisk syn.

Ombudet har mottatt flere henvendelser fra innleide arbeidstakere som mener seg diskriminert på grunn av graviditet. Erfaringen fra disse sakene har gjort oss oppmerksom på diskrimineringsrettslige utfordringer i saker der arbeidstaker ikke har direkte arbeidskontrakt med oppdragsgiver. I disse sakene er det ofte oppdragsgiver og ikke arbeidsgiver (vikarbyrået) som er den som utfører den direkte diskriminerende handlingen. For arbeidsgiver (vikarbyrået) blir det et spørsmål om medvirkningsansvar.

På bakgrunn av ombudets mandat knytter våre kommentarer seg til direktivets artikkel 5 om likebehandling. Ombudet vil særlig kommentere høringsnotatets punkt 6.1 om at oppdragsgiver kan si opp en oppdragsavtale med vikarbyrået uten begrunnelse der oppdragsgiver ønsker å avslutte oppdraget før den avtalte oppdragsperioden. Formålet med ombudets høringsinnspill er å påpeke at manglende krav til begrunnelse fra oppdragsgiver innebærer en reell risiko for omgåelse av diskrimineringslovverket.

Ombudet mener at manglende begrunnelse ved avslutning av oppdrag er problematisk av to hovedgrunner. For det første vil det medføre en usikkerhet for arbeidstakeren om årsaken til at oppdraget avsluttes som gjør det vanskelig for arbeidstakeren å ivareta sine rettigheter etter diskrimineringslovverket. For det andre kan manglende krav til begrunnelse åpne for at oppdragsgivere enkelt kan omgå diskrimineringsvernet.

På bakgrunn av dette vil 0mbudet oppfordre lovgiver til å sikre innleide arbeidstakere et reelt diskrimineringsvern. Ombudet mener et krav til begrunnelse i de tilfellene oppdragsgiver vil avslutte en oppdragsavtale før tiden vil gjøre det vanskeligere å omgå diskrimineringsvernet. For at direktivets artikkel 5 skal få reell betydning må det synliggjøres at oppdragsgiver er bundet av diskrimineringslovgivningen på lik linje med enhver arbeidsgiver.

Ombudet mener at krav til begrunnelse ved avslutning av oppdragsavtaler før avtalt tid kan bidra til å sikre synliggjøring av diskrimineringsvernet i trepartsforhold. En slik synliggjøring vil bidra til gjenkjennelse av diskrimineringsspørsmål også i trepartsforhold hvor det er andre enn den formelle arbeidsgiver som utfører den diskriminerende handlingen.

Vi vil påpeke at de samme problemstillingene vil gjelde på alle diskrimineringsgrunnlag så som etnisitet, religion, hudfarge, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, alder mv. Slik vi ser det vil imidlertid problemstillingen særlig gjøre seg gjeldende i de tilfellende der arbeidstakeren ikke kan være tilstede i oppdragsperioden på grunn av graviditet ettersom vikarbyråbransjen er behovsbasert.

Dersom departementet er interessert i utdypning av problemstillingen gjennom ombudets veilednings- og klagesaker ber vi om at dere tar kontakt med ombudet. Vi anser dette høringssvaret for å være relevant for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets arbeid, og sender derfor en kopi dit.

Med vennlig hilsen,

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.

Elisabeth Lier Haugseth, avdelingsleder.