Høring- Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov- Spesialundervisning og psykososialt miljø

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne og håndhever diskrimineringslovgivningen på disse områdene.

Ombudet har også et tilsynsansvar med at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelsene Norge har etter FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD) og FNs
kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW), og vil fra 2013 få tilsynsansvar for FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Ut fra vårt mandat er tiltak for å fremme likeverdige opplæringsmuligheter for elever med nedsatt funksjonsevne viktig, og vi anser at opplæringsfeltet er en avgjørende arena for å kunne skape et mer likestilt samfunn.

LDO avgrenser høringssvaret til forhold som gjelder likeverdig opplæring og tiltak mot mobbing. Ombudet tar derfor ikke stilling til hvorvidt det bør gis hjemmel for kommunene til å vedta forskrift om felles kommunale skolekretser, og heller ikke til forslaget om å omgjøre halvårsrapport om spesialundervisning til en årlig rapport da vi mener dette er en pedagogisk-faglig vurdering som faller utenfor vårt mandat.

Vi støtter de resterende forslagene i høringsnotatet til endringer i opplæringslov og privatskolelov, og mener disse vil bidra til å fremme målet om likeverdig opplæring. Vi støtter videre de foreslåtte tiltakene for å styrke det psykososiale miljøet i skolen:

  • En plikt for skolen til å vurdere utbyttet av opplæringen før vedtak om spesialundervisning fattes.
  • En ny bestemmelse som presiserer at skolen skal samarbeide med andre tjenesteytere om utarbeiding og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan.
  • En ny bestemmelse om at personale i skolen som ikke er ansatt i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringen skal få nødvendig veiledning, og at hjelpen bare skal skje på en slik måte og i et slikt omfang at eleven får forsvarlig utbytte av opplæringen.
  • Erstatningsbestemmelse med delt bevisbyrde i opplæringslovens kapittel 9 A.
  • Foreldelsesfrist for straff i opplæringslovens kapittel 9 A.

Vennlig hilsen,
Bjørg Unstad, avdelingsleder.

Gro Wærstad, rådgiver.