Høringssvar LDO tiltak om forenklet og mer målretta bedriftshelsetjeneste

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 22. juni 2021 der Arbeidsdepartementet har sendt forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning på høring, med høringsfrist 1. november 2021.

 

1.    Innledning

Likestillings- og diskrimineringsombudet har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne, og gir veiledning om diskrimineringslovgivningen på disse områdene.

Ombudet har også tilsynsansvar med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD), FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW) og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

I lys av vårt mandat har vi noen merknader til hvordan bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver i det forebyggende arbeidsmiljøet.  Under punkt 3.3 f) står det eksplisitt hvordan arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår med individuell tilrettelegging, herunder deltakelse i dialogmøter og utarbeidelse av oppfølgingsplan i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6. 

Ombudet mener at det også må henvises til likestillings- og diskrimineringsloven § 22 om retten til individuell tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere.

 

22.Rett til individuell tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere

Arbeidstakere og arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse har rett til egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver, for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet, på lik linje med andre.

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. I denne vurderingen skal det særlig legges vekt på

a)

tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse

 

b)

kostnadene ved tilretteleggingen

 

c)

virksomhetens ressurser

 

Ombudet opplever at denne bestemmelsen er lite kjent, og en direkte referanse til denne vil styrke forslaget og gjøre aktørene i arbeidslivet mer bevisste det ansvaret arbeidsgivere har i henhold til denne forpliktelsen.

Ombudet stiller seg til disposisjon hvis dere har ytterligere spørsmål omkring dette høringssvaret.

 

Vennlig hilsen

 

Rønnaug M. Retterås

avdelingsleder

                                                                       Ann-Helen R. Hopland

                                                                              seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og gyldig uten signatur.