SVAR PÅ HØRING OM MO I RANA OG BODØ LUFTHAVN

Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av blant nedsatt funksjonsevne. Ombudet fører også tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs diskrimineringskonvensjoner, herunder konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, CRPD

I lys av vårt mandat har vi merknader til ombordstigning på fly og universell utforming. Vi sender felles høringssvar for lufthavnene i Bodø og Mo i Rana.

Ifølge norsk lovgivning, herunder likestillings- og diskrimineringsloven, plan og bygningsloven og CRPD skal funksjonshemmede ha en likestilt og likeverdig deltagelse på alle samfunnsarenaer, herunder transport med fly. Forskrift om universell utforming av lufthavner mm. understreker viktigheten av universell utforming og at bæring ikke skal forekomme. Spesielt nye lufthavner har et ansvar for å følge lovverket.

I høringsnotatet bes det om innspill til hvorvidt noen mindre fly skal unntas plikten til å benytte passasjerbro – en universell løsning for alle passasjerer.

Etter vårt skjønn bør løsninger som er universelt utformet velges i alle tilfeller; både på større og mindre fly. På en ny lufthavn må det tilpasses og kreves at alle fly benytter passasjerbro.

Det bør ikke overlates til lufthavnen å bestemme nødvendigheten av dette.

For at konsesjon skal gis bør det gis en detaljert beskrivelse av hvordan ombordstigningen skal gjennomføres på de eksisterende flymodeller som er planlagt å trafikkere den aktuelle lufthavnen.

 

Vi har to spørsmål:

  1. Hva er begrunnelsen for at det ikke skal bygges/være tilgjengelig universelt utformede ombordstigningsløsninger for alle fly?
  2. Hvilke eventuelt alternative løfteanordninger tenkes brukt på de to lufthavnene?

 

 

Vennlig hilsen,

 

Eli Knøsen

fagdirektør                                    Ragnar Lie

                                                seniorrådgiver