Kvinners soningsforhold er ikke dårligere enn menns

Ombudet mottok en klage om at kvinner soner under hardere forhold enn mannlige innsatte. Ombudet foretok en vurdering av soningsforholdet for kvinner og menn og kunne ikke se at det de kvinnelige innsatte var utsatt for ulovlig forskjellsbehandling.

Følgende punkter ble tatt opp:

 • Manglende samvær med de mannlige innsatte
  Klager mente at de kvinnelige innsatte ble nektet samvær med de mannlige innsatte. Fengslet viste til at restriksjonene i samvær påhviler menn og kvinner likt, og skyldes tidligere uønskede hendelser.
 • Tilbud knyttet til arbeid, skole og fritid
  Fengslet påpekte at begge kjønn har forholdsvis likt skoletilbud, men i motsetning til menn får ikke kvinner undervisning i fag de etterspør. Ombudet ba fengslet om å få en redegjørelse for undervisningstilbudet på et senere tidspunkt.
 • Trening
  Tilbudet er forskjellig for menn og kvinner. Menn blir tilbudt trening fem dager uken. Kvinner blir tilbudt trening fire dager i uken. Forskjellen forklares med at det er flere mannlige innsatte, noe som medfører lengre ventetid på apparatene.
 • Lufting og samvær utover skole, arbeid og fritid
  Graden av samvær med andre innsatte og hvor mye lufting man får, kommer an på hvilken avdeling man tilhører, uavhengig av kjønn.

Konklusjon

Etter en konkret vurdering kom Likestillings- og diskrimineringsombudet frem til at soningsforholdene ikke innebar lovstridig forskjellsbehandling av kvinner og menn. De forskjellene som eksisterer mht tilbud ble ansett saklig begrunnet.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/44.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3.