Diskriminering på grunn av manglende tilgjengelighet

Norges Handikapforbund (NHF) mener Ving Reisebyrå AS`s (Ving) butikk i Karl Johans gate 18, diskriminerer på grunn av manglende universell utforming av virksomhetens lokaler. I Vings lokaler er nivåforskjellen mellom gateplanet og inngangsparti ca. 14 centimeter. Ombudet har konkludert med at nivåforskjellen er i strid med Vings plikt til å sikre generell tilrettelegging for personer med nedsatt bevegelsesevne.

Ombudet konstaterer at 14 centimeter er en barriere som hindrer funksjonshemmede, herunder rullestolbrukere, å få tilgang til Vings lokaler. I medhold av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 omfattes virksomheter, så som Ving, av plikten til å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får adgang til virksomhetens fysiske forhold som er rettet mot allmennheten.

Formålet med universell utforming er å sikre inkluderende tilgjengelighet. I tillegg til å skaffe faktisk tilgang, bør altså tilgangen i størst mulig grad sidestille mennesker, uavhengig av individuelle forutsetninger.

I veiledning til teknisk forskrift til plan og bygningsloven fremgår at anbefalt terskelhøyde for inngangsdører ikke bør være høyere enn 2,5 centimeter for å være anvendelig for bevegelseshemmede. Etter Ombudets vurderinger oppfyller ikke Vings lokaler kravet til universell utforming når dørterskelen er 14 centimeter.

Neste spørsmål ombudet tok stilling til var om det for Ving medfører en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming av lokalene. Ving hevder å ha en særløsning hvor funksjonshemmede kan få tilgang til Vings lokaler ved å gå gjennom en butikk som ligger 500 meter unna.

Ombudet konstaterer at særløsninger kan være uheldig og at de bare unntaksvis godtas. Særløsninger kan aksepteres lettere ved mindre virksomheter med begrensede midler, sammenlignet med store virksomheter med store økonomiske ressurser. Bevisbyrden for den økonomiske byrden er hos Ving. Ving klarte ikke å bevise at de ikke hadde tilstrekkelig ressurser til utbedringen, ombudet fant derfor at utbedringen ikke var uforholdsmessig.

Ving Reisebyrå AS har handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, på grunn av manglende universell utforming.

Diskrimineringsgrunnlag: nedsatt funksjonsevne (generell tilrettelegging/universell utforming).
Saksnummer: 09/52.
Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd, jf. § 9 fjerde ledd.

Les hele uttalelsen her.