Kvinne klaget på at Posten ikke oppfyller kravet til universell utforming fordi rampen ved inngangspartiet til post i butikk er for smal for rullestolbrukere.

Dette er forhold som hindrer rullestolbrukere i å ta seg inn i bygningen for å benytte seg av postens tjenester. Inngangspartiet er derfor ikke universelt utformet i tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

Spørsmålet var om det medførte en uforholdsmessig byrde for virksomheten å utbedre adkomstforholdene. Posten påberopte seg at det vil være kostnadskrevende å utbedre inngangspartiet.

På bakgrunn av postens ressurser og ombudets erfaringer med kostnader knyttet til bygging og utbedring av ramper, kom ombudet frem til at det ikke ville medføre en uforholdsmessig byrde for virksomheten å utbedre inngangpartiet.

Ombudet konkluderte med at virksomheten ikke overholder plikten til universell utforming.

Saksnummer: 09/972
Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.
Uttalelsen, datert 30.06.2010:

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet bygger på partenes skriftlige redegjørelser i sin fremstilling av sakens bakgrunn.

Den 20. april 2009 sendte x en klage til ombudet på at y post i butikk  og Rema 1000 i z i Oslo, ikke er tilgjengelig for personer med nedsatt bevegelsesevne. x har i telefonsamtale med saksbehandler påpekt at det kun er forholdet ved y post i butikk som ønskes påklaget, og ikke forholdene ved Rema 1000 i z i Oslo slik som fremstilt i klagen.

Partenes syn på saken

X:

X hevder at y post i butikk ikke er tilgjengelig for rullestolbrukere. X viser til at rampen til y pib er for smal for rullestolbrukere og dette medfører at rullestolbrukere ikke får tilgang til postens tjenester.

Posten Norge AS:

æ, seniorrådgiver i Posten Norge AS, har redegjort på vegne av Posten. Posten bekrefter i sin redegjørelse at adkomstforholdene ved y pib ikke oppfyller kravet til universell utforming. Posten erkjenner at rampen både er for smal for rullestolbrukere og at den mangler rekkverk med håndlist som forhindrer trygg anvendelse for rullestolbrukere. Dette er dokumentert ved fotografier.

Posten opplyser at de siden juni 2009 har vært i dialog med daglig leder ved y, samt med representant fra Reitan Servicehandel AS med sikte på å finne løsninger for å utbedre adkomstforholdene, slik at bevegelses- og synshemmede kan sikres forsvarlig tilgang til post- og banktjenester i y pib.

Det opplyses videre at posten har vurdert ulike adkomstløsninger, men at de hittil ikke har funnet en løsning som tilfredsstiller de berørte parters interesser innenfor en forsvarlig kostnadsramme. Posten hevder at de nylig har vært i kontakt med Reitan Servicehandel AS på nytt, og at tilbudsforespørsel med løsningsforslag og kostnadsoverslag er under innhenting fra lokal entreprenør. Posten forutsetter at adkomstforholdene ved y pib vil bli utbedret i løpet av nærmeste fremtid. Posten påpeker at de vil vurdere terminering av driftsavtale og flytting av post i butikk til et alternativt driftssted i samme geografiske område dersom utbedringen ikke går i orden.

Posten har etter forespørsel fra ombudet redegjort for postens generelle rutiner i forhold til tilgjengelige posttjenester. Ombudet takker for en god og nyttig redegjørelse, men ombudet vil ikke gå nærmere inn på dette i selve uttalelsen.

Rettslig grunnlag

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings$ og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings$ og tilgjengelighetslovens § 9.

Diskriminerings$ og tilgjengelighetslovens § 9 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

Med universell utforming menes tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 9 andre ledd. Dette betyr at virksomhetens fysiske fasiliteter, som skal benyttes av allmennheten (kundene, pasientene), skal tilrettelegges på en slik måte at flest mulig får tilgang til de tjenester virksomheten tilbyr. Det er hovedløsningen som skal være gjenstand for tilrettelegging. Det vil derfor være i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper. Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte
vs kostnad)
1. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
2. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
3. virksomhetens ressurser
4. sikkerhetsmessige hensyn
5. vernehensyn

Dersom ombudet kommer til at det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, betyr ikke det at virksomheten kan la være å foreta seg noe. Virksomheten er uansett forpliktet til å jobbe for best mulig tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13 vil det være opp til innklagede å sannsynliggjøre at det ikke har forekommet diskriminering i strid med loven, dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd.

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis fastslå at y pib er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings$ og tilgjengelighetslovens § 9. Virksomheten har derfor plikt til å tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (kundene) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha en likeverdig tilgang til virksomhetens tjenester og service.

Er y post i butikk universelt utformet?

Det første ombudet må ta stilling til er om y pib tilfredsstiller kravet til universell utforming.

Norsk Standard (NS) 11001-1:2009 gir god veiledning på hvilke krav som bør stilles til utvendige ramper for å være universelt utformet. I henhold til NS skal utvendige ramper utformes etter følgende kriterier:

a. Stigningen skal ikke være brattere enn 1:20, unntaksvis for lengder mindre enn 3 m kan den være brattere, men ikke brattere enn 1:12.

b. Foran og etter en rampe skal det være et hinderfritt areal på minst x 1600 mm.

c. Minste tillatte mål mellom håndlister på rekkverk skal være 900 mm.

Posten erkjenner i brev av 22. mai 2009 at adkomstforholdene ved y pib ikke er i tråd med kravet til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, fordi rampen er for smal for rullestolbrukere og det mangler rekkverk. Dette bekreftes også av fotografier innsendt av Posten. Rampen er ikke i tråd med retningslinjer for universell utforming i Norsk Standard (NS) 11001-1:2009.

På denne bakgrunn mener ombudet at y pib ikke er universelt utformet.

Vil krav om universell utforming være uforholdsmessig?

Ombudet må deretter vurdere om Posten har dokumentert at det foreligger omstendigheter som medfører at det vil være en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming av y pib. Det er Posten som har bevisbyrden for at det vil være en uforholdsmessig byrde å gjøre inngangspartiet til y pib universelt utformet.

Posten har i brev av 28. april opplyst at de er i dialog med Reitan Servicehandel AS for å vurdere ulike løsninger for utbedring av inngangspartiet. Posten har påberopt seg at det vil være kostnadskrevende å utbedre inngangspartiet til y pib, men gir samtidig uttrykk for at de forventer å få til en løsning innenfor akseptable kostnadsrammer. Posten har derfor, sammen med Reitan servicehandel, bedt om et tilbud og kostnadsoverslag fra en lokal entreprenør. Posten har ikke påberopt seg andre omstendigheter som tilsier at det vil være uforholdsmessig byrdefullt å gjøre inngangspartiet universelt utformet etter kravene i  diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

På bakgrunn av ombudets erfaringer med kostnader knyttet til bygging og utbedring av ramper, og Postens ressurser, mener ombudet at en utbedring av rampen ved y pib ikke vil medføre en uforholdsmessig økonomisk byrde for Posten. Ombudet vil i tillegg understreke at det er viktig å sikre at alle har god tilgang til post
og banktjenester.

Ombudet har på bakgrunn av dette kommet frem til at det ikke er noen forhold som tilsier at det vil være uforholdsmessig byrdefullt for Posten å utbedre inngangspartiet.

Konklusjon

Posten Norge AS bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 ved manglende universell utforming av inngangspartiet til y pib. Ombudet gir Posten Norge AS en frist på tre måneder til å utbedre inngangspartiet.

Dersom Posten Norge AS ikke retter seg etter ombudets uttalelse vil ombudet bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven § 7. Nemnda har også kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak. Dersom Posten Norge AS ikke følger et pålegg fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, har nemnda myndighet til å ilegge en løpende tvangsmulkt frem til forholdet er brakt i orden.

Ombudet ber om tilbakemelding innen 20. august 2010 på om Posten vil rette seg etter ombudets uttalelse.