Ombudet mente Carlings uten for store kostnader kan utbedre inngangspartiet. Inngangspartiet består av et trappetrinn. Carlings har ikke vist vilje til å utbedre. Ombudet konkluderer derfor med at butikken bryter plikten til universell utforming.

Saksnummer: 10/1673
Lov: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Dato: 17. desember 2010.

 

 

Uttalelse i klagesak - Spørsmål om universell utforming av inngangsparti til butikk

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra Norges Handikapforbund Tromsø av 13. september 2010.

NHF mener Carlings i Storgata i Tromsø ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fordi inngangspartiet ikke har trinnfri adkomst. Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at Carlings bryter plikten til å sikre universell utforming av virksomhetens lokaler i Storgata jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestilings- og diskrimineringsnemnda innen tre uker fra det tidspunkt Carlings mottar ombudets brev, se vedlagte orientering.

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

NHF anfører at en kant på 14 cm fra gateplan, og to trinn innenfor inngangspartiet hindrer tilgang til virksomheten for rullestolbrukere. NHF viser til at en nabobutikk har løst problemet ved å lage en helling fra inngangspartiet og innover i lokalet med godt resultat. Varner Retail har på vegne av Carlings butikken anført at det benyttes en mobil rampe ved behov som legges ut. Butikken har ingen planer om å installere permanent rampe, eller utbedre inngangspartiet på andre måter. Varner hevder butikken har vært i lokalene i 1o år, og at det er urimelig at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har tilbakevirkende kraft. Carlings fastholder standpunktet om at en mobil rampe som legges ut ved behov er en god og hensiktsmessig løsning.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Offentlige og private virksomheter som brukes av allmennheten har en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Gjennom fysisk tilrettelegging skal flest mulig få tilgang til virksomhetens lokaler. Det er i utgangspunktet i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming faller bort dersom virksomheten sannsynliggjør at gjennomføringen av tiltakene er en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

  1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
  2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
  3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
  4. virksomhetens ressurser
  5. sikkerhetsmessige hensyn
  6. vernehensyn

Selv om det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, kan ikke virksomheten unnlate å gjøre noe. Virksomheten må uansett sikre best mulig tilgjengelighet til virksomheten innefor de rammer som ikke er uforholdsmessig.

Ombudets vurdering

Carlings har anført at de mener det er urimelig at DTL får tilbakevirkende kraft. Ombudet understreker at selv om DTL trådte i kraft i 2009, gjelder plikten til universell utforming eksisterende virksomheter.

Carlings er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Virksomheten skal derfor tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (pasienter, kunder eller andre) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens lokaler. Plikten omfatter å gjøre et inngangsparti universelt utformet.

Er inngangspartiet til Carlings universelt utformet?

NHF har lagt frem bilder av inngangspartiet. Ombudet ser at det er en kant ved inngangsdøren som gjør det vanskeleg for rullestolbrukere å komme inn på egenhånd. Hvordan de fysiske forhold ved den aktuell virksomhet skal utformes for å sikre tilgjengelighet for flest mulig, må vurderes konkret. En veiledning om hvilke løsninger som vil avhjelpe behovet for flest mulig er gitt i offentlige standarder. Standard Norge har utarbeidet retningslinjer for universell utforming av nye bygg. Disse retningslinjene er veiledende for hva som anses for universell utforming.

Det følger av NS 11001-1:2009 punkt 7.4 at

”…det skal ikke være nivåforskjeller mellom gulv ute og gulv inne ved inngangspartiet. Hvis døren har terskel, skal den ikke bygge mer enn 25 mm. over gulvnivå…”

Carlings har anført at de legger ut mobil rampe ved behov. Ombudet vil bemerke at dette ikke er tilstrekkelig til å oppfylle kravet til universell utforming. Plikten til universell utforming innebærer at det lages løsninger som er inkluderende. Lovens krav er at det er hovedløsningen som skal tilrettelegges. Det betyr at midlertidige løsninger som settes fram og tas bort etter behov, er i strid med loven.

Carlings har ikke vist noen vilje til å utbedre inngangspartiet. På bakgrunn av dette finner ombudet at inngangspartiet ikke er universelt utformet. Carlings har ikke anført eller lagt frem dokumentasjon på at det vil være uforholdsmessig byrdefullt å utbedre inngangspartiet. Ombudet går derfor ikke nærmere inn på dette.

Konklusjon

Ombudet konkluderer med at Carlings handler i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9. Ombudets uttalelser er ikke rettslig bindende. Ombudet oppfordrer likevel Carlings til å installere permanent rampe, eller utbedre inngangspartiet på andre måter. NHF har vist til at nabo butikken har løst problemet på en god måte. Ombudet oppfordrer derfor Carlings til å gå i dialog med nabo butikken for løsninger om hvordan inngangspartiet kan utbedres.

Dersom Carlings ikke retter seg etter ombudets uttalelse vil ombudet vurdere å bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven § 7. Nemnda har også kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak. Dersom Carlings ikke følger et pålegg fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, har nemnda myndighet til å ilegge en løpende tvangsmulkt frem til forholdet er brakt i orden.

Vi ber om svar innen 2. februar 2011 på hvordan Carlings stiller seg til ombudets uttalelse.

 Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud