Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at det ikke er grunn til å tro at Tollregion Oslo og Akershus har lagt vekt på B sin etniske bakgrunn ved gjennomføring av kontroller. Det er derfor ikke grunn til å tro at Tollregion Oslo og Akershus har handlet i strid med diskrimineringsloven § 4.

En kvinne klaget på vegne av sin mann på at tollere på Oslo sentralstasjon gjentatte ganger stoppet mannen for kontroll på stasjonen og inne i selve togkupeen. Ombudet vurderte saken, og konkluderte med at det grunnet manglende bevis ikke var grunn til å tro at mannen var blitt utsatt for ulovlig forskjellsbehandling av tollbetjenter på Oslo sentralstasjon.

Ombudet uttalte likevel at ombudet ikke utelukker at personer utsettes for såkalt ”racial profiling” i kontroller som utføres av Tollvesenet. Ombudet oppfordret Tollvesenet til å endre sine retningslinjer for hvilke kontroller/opplysninger som registreres i Tollvesenets journal. En fremtidig sak om ”racial profiling” vil da lettere kunne bli opplyst.

Hele uttalelsen (datert 20.01.2010):
 

UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTAND OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ETNISITET VED KONTROLLER PÅ OSLO SENTRALSTASJON

Likestillings-og diskrimineringsombudet viser til klage av 8. mai 2009 fra A.

A hevder at hennes mann, B, er blitt utsatt for ulovlig forskjellsbehandling på grunn av etnisitet av tollbetjenter ved Tollregion Oslo og Akershus på Oslo sentralstasjon. A viser til at B gjentatte ganger er blitt stoppet for kontroll av ulike tollbetjenter på OSLO S. A mener kontrollene av B har sammenheng med hans utenlandske opprinnelse.

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at det ikke er grunn til å tro at Tollregion Oslo og Akershus har lagt vekt på B sin etniske bakgrunn ved gjennomføring av kontroller. Det er derfor ikke grunn til å tro at Tollregion Oslo og Akershus har handlet i strid med diskrimineringsloven § 4.

Likestillings-og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestillings-og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra dette brevet er mottatt, se vedlagte orientering.

Sakens bakgrunn

B er svensk statsborger med algerisk opprinnelse.  B er gift med A, og sammen har de fire barn. B har annenhver uke i fire år pendlet med tog mellom sitt bosted i Stockholm til sin familie i X. Han har som oftest ankommet Oslo sentralstasjon klokken 21.40 på fredager.

A ba i brev av 8. mai 2009 ombudet vurdere hvorvidt B er blitt diskriminert av Tollregion Oslo og Akershus. B har samtykket i at A klager til ombudet på hans vegne.

A viser til at B gjentatte ganger er blitt stoppet av sivilkledde tollere på Oslo sentralstasjon når han er kommet med toget fra Stockholm til Oslo.

Partenes anførsler

A mener tollbetjentene fra Tollregion Oslo og Akershus på Oslo sentralstasjon har brutt diskrimineringsloven § 4. A viser til at hennes mann, som har et utenlandsk utseende, gjentatte ganger er blitt stoppet i kontroll av tollbetjentene på jernbanestasjonen. Andre ganger har kontrollørene kommet inn i toget ved passering over grensen til Norge. A viser til at B under kontrollene er blitt spurt etter pass, og hva bakgrunnen for hans besøk i Norge er. Videre har tollerne stilt spørsmål om hvor lenge han skal oppholde seg i landet.

A viser i sin klage til en konkret kontroll av B en fredag i juni hvor en kvinnelig tollbetjent forlangte at B skulle fremvise pass, og uttalte at passet ikke kunne leveres tilbake. B fikk først passet tilbake da han varslet at han ville ringe den svenske ambassaden.

A mener Tollregionens hyppige kontroller av B har sammenheng med hans utenlandske utseende. A viser til at det utelukkende er personer med et ikke-europeisk utseende som blir kontrollert inne på selve toget, og når toget fra Stockholm ankommer jernbanestasjonen. A viser til at B ikke er blitt utsatt for tilsvarende kontroller i Sverige.

Tollregion Oslo og Akershus avviser påstandene om at B er blitt kontrollert av tollerne fordi han har et utenlandsk utseende.

Tollregionen opplyser at det ikke er registrert noen kontroll av B direkte i Tollvesenets systemer. Tollregionen viser riktignok til at det i Tollvesenets døgnjournal er registrert en kontroll 17. mars 2009. Tollregionen viser til at det fremkommer av journalen at det under en diskusjon mellom tollbetjentene på stedet og den reisende og hans kone, ble opplyst fra passasjeren at en klage ville bli sendt til LDO. Navnet på den reisende fremkommer imidlertid ikke av døgnjournalen.

Tollregionen viser til at kontroll av reisende er lovlig med hjemmel i tolloven. Tollregionen viser videre til at alle som blir stoppet for kontroll plikter å oppgi personalia. Tollregionen hevder det ikke spiller noen rolle om en fremviser førerkort, pass, bankkort eller annen gyldig legitimasjon.

Videre viser Tollregionen til at reisende fra enkelte steder og med bestemte transportmidler er mer aktuelle for Tollregionen å kontrollere enn andre.

Tollregionen skriver at de av taktiske hensyn ikke vil gå dypt inn i hvilke kriterier som vektlegges ved utvelgelsen av personer til innledende samtale.  Tollregionen viser til at det er vanskelig å konkretisere hvilke ytre kjennetegn som får en tjenestemann til å fatte mistanke om noe ulovlig. Tollregionen viser likevel til at i tillegg til mye eller lite bagasje, er tips fra publikum, hvordan billetter er bestilt, hvor lang tid i forkant reisen er bestilt, sentrale kriterier. Tegn på nervøsitet er også noe som tas med i betraktning for utvelgelsen av personer.
 
Tollregionen anfører også at alle tjenestemenn i Tollvesenet har gjennomgått en treårig etatsopplæring hvor kroppsspråkkurs inngår, samt opplæring i hvilke modi som benyttes ved smugling av narkotika og kjente smuglingsruter.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskrimineringsloven, jf diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf § 1 annet ledd nr. 3.

Diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av blant annet etnisitet, jf diskrimineringsloven § 4 første ledd. En person skal ikke behandles dårligere enn andre er blitt eller ville ha blitt i samme situasjon på grunn av sin etnisitet.

Forskjellsbehandling som er ”nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles”, jf § 4 fjerde ledd er tillatt.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, ”hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen, unnlatelsen eller ytringen sannsynliggjør at det likevel ikke har funnet sted slikt brudd”, jf diskrimineringsloven § 10. En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om Tollregion Oslo og Akershus har diskriminert B på grunn av etnisitet, gjennom kontroller om bord på togene fra Stockholm til OSLO. Ombudet skal også vurdere hvorvidt B er blitt diskriminert gjennom Tollregionens kontroller av ham på selve Oslo sentralstasjon.

Dersom ombudet finner at det er grunn til å tro at Bs etnisitet har hatt betydning for at han er blitt kontrollert om bord i togene, og på Oslo sentralstasjon, går bevisbyrden over på Tollregionen. Tollregion Oslo og Akershus må da sannsynliggjøre at diskriminering ikke har funnet sted.

I denne forbindelse er det ikke tilstrekkelig med en påstand om at diskriminering har funnet sted. For at ombudet skal konkludere med diskriminering må As påstander støttes av hendelsesforløpet og sakens ytre omstendigheter.

Ombudet ser at det kan oppleves som ubehagelig å bli kontrollert og stilt spørsmål av offentlige myndigheter når en er ute på reise. Alle passasjerer som reiser med toget fra Stockholm til OSLO vil heller ikke bli kontrollert av tollbetjenter på OSLO S. En kan derfor hevde at de som blir valgt ut til kontroll stilles dårligere enn andre reisende.

Ombudet har ikke tidligere behandlet en klagesak hvor reisende mener seg diskriminert gjennom kontroller foretatt av offentlige myndigheter som tollvesen og politi, såkalt ”racial profiling”. Så vidt ombudet kan se, har heller ikke en slik sak vært oppe for norske domstoler. FNs menneskerettighetskomité har imidlertid hatt til behandling en sak hvor en kvinne mente seg diskriminert av spansk politi på en jernbanestasjon i Spania, jf. Williams v. Spania, FNs menneskerettighetskomité 12. august 2009.

Saken omhandlet en kvinne som ble stoppet av spansk politi på en jernbanestasjon i Spania. Kvinnen ble bedt om å vise frem sine identitetsdokumenter. Da kvinnen spurte hvorfor hun var den eneste personen som ble kontrollert uttalte politibetjenten ”Det er fordi du er farget”. Kvinnen fremmet saken for spanske domstoler. Domstolene konkluderte med at tjenestemannen ikke hadde handlet i strid med forbudet mot diskriminering i spansk rett og forbudet mot diskriminering i Den europeiske menneskerettskonvensjon. Saken ble senere fremmet for FNs Menneskerettighetskomité. Komiteen konkluderte med at det i den konkrete saken var skjedd brudd på flere av bestemmelsene i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Komiteen la vekt på at kvinnen var blitt kontrollert på grunn av sin hudfarge. Dette var i strid med bestemmelsene i konvensjonen.

I denne saken må ombudet først ta stilling til om det er grunn til å tro at B er blitt behandlet dårligere enn andre togpassasjerer var, eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, og deretter om forskjellsbehandlingen i så fall hadde sammenheng med hans etnisitet.

A hevder at B er blitt stoppet for kontroll av tollbetjentene på Oslo sentralstasjon flere ganger, og at årsaken til kontrollene er at han har et utenlandsk utseende. Antall ganger B er blitt kontrollert indikerer at tollbetjentene har lagt vekt på Bs utenlandske utseende. A viser også til at B er blitt kontrollert om bord inne i selve togkupeen når han har sittet sammen med mennesker med etnisk svensk utseende. B skal i disse tilfellene ha vært den eneste som er blitt kontrollert.

A hevder at B skal ha blitt kontrollert en fredag i juni 2009 av en kvinnelig tollbetjent. Tollregion Oslo og Akershus har erkjent at de den 17. mars 2009 kontrollerte en passasjer, som varslet at en klage ville bli sendt til LDO, men navnet på vedkommende står ikke i journalen. Ombudet kan ikke utelukke at B er blitt stoppet for kontroll flere ganger, både inne i selve toget og på togperongen. A har imidlertid ikke konkretisert hvilke datoer kontrollene skal ha funnet sted, og Bs navn fremkommer ikke av tollvesenets journaler. Videre har ikke A og B gitt ombudet nærmere informasjon om hva som skal ha blitt diskutert mellom partene under de påståtte kontrollene.

For ombudet fremstår det derfor som uklart når og hvor mange ganger B skal ha blitt kontrollert av tollbetjentene på Oslo sentralstasjon. A har ikke opplyst hvilke datoer kontrollene av B skal ha funnet sted på. A har heller ikke underbygget sine påstander med andre omstendigheter.

A har vist til at hun har registrert at det utelukkende er personer med ikke-europeisk utseende som blir stoppet når toget fra Stockholm ankommer Oslo sentralstasjon. A har imidlertid ikke underbygget denne påstanden med andre opplysninger eller omstendigheter. Tollregion Oslo og Akershus har avvist alle anførsler om at etnisitet er et av kriteriene tollbetjentene legger vekt på ved utvelgelsen av passasjerer til kontroll.

Det står altså påstand mot påstand mellom partene. Ombudet understreker at en påstand om diskriminering ikke er tilstrekkelig til å konstatere at brudd på bestemmelsene i diskrimineringsloven har funnet sted.

Ombudet kan etter en behandling av saken ikke se at det foreligger holdepunkter for å si at Tollregion Oslo og Akershus har kontrollert B fordi han har et utenlandsk utseende.

Ombudet er derfor kommet til at det ikke er grunn til å tro at B er blitt behandlet dårligere enn andre togpassasjerer, uavhengig av etnisitet, ville blitt i en tilsvarende situasjon.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at det ikke er grunn til å tro at Tollregion Oslo og Akershus har lagt vekt på B sin etniske bakgrunn ved gjennomføring av kontroller. Det er derfor ikke grunn til å tro at Tollregion Oslo og Akershus har handlet i strid med diskrimineringsloven § 4.

     ***

Selv om ombudet i denne saken ikke finner bevis for at diskriminering på grunn av etnisitet har funnet sted, utelukker ikke ombudet at mennesker i Norge blir utsatt for såkalt ”racial profiling” i kontroller som utføres av Tollvesenet.

Ombudet mener Tollvesenet bør utvikle bedre rutiner for hvilke kontroller som registreres i Tollvesenets journaler. Ombudet mener situasjoner hvor reisende fremmer påstander om diskriminering overfor tollbetjentene alltid bør registreres i Tollvesenets døgnjournal. Ombudet mener det av døgnjournalen bør fremgå hva som var årsaken til at personen ble stoppet for kontroll. Vi mener en på den måten kan sørge for at en sak om ”racial profiling” lettere blir opplyst.

 

Med vennlig hilsen

Sunniva Ørstavik
likestillings- og diskrimineringsombud