09/1196: Ikke diskriminert på grunn av synsproblemer

En mann kontaktet ombudet fordi han mente han ble diskriminert av sykehuset der han var pasient fordi han ble nektet å bruke briller med mørkt glass. Pasienten er sensitiv for skarpt lys og hadde skaffet seg briller med mørke glass i samråd med legen sin.

Sykehuset sier at pasienten ble oppfordret til heller å bruke lyse glass. Dette fordi andre pasienter og personalet opplevde det som ubehagelig at de ikke fikk øyekontakt med ham. Pasienten hadde akseptert dette.

Ombudet finner at det her er snakk om påstand mot påstand og at det ikke grunn til å tro at det har skjedd diskriminering. Sykehuset handlet derfor ikke i strid med diskriminerings og tilgjengelighetsloven.

Saksnr.: 09/1196
Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4
Dato: 11.02.2011

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudets presentasjon av sakens bakgrunn bygger på den skriftlige redegjørelsen fra partene i saken.

Saken gjelder en påstått hendelse ved Y.

Partenes syn på saken

X:

X opplyser at han er sensitiv for skarpt lys. Han har derfor i samråd med legen sin kjøpt et par briller med mørkere glass, som hjelper ham å se klarere. Han hevder at han ikke fikk bruke disse brillene på Y, og at han ble tvunget til å bruke briller med lyse glass. X skriver videre at han nærmest ble jaget inn på rommet, og at ansatte på Y  flokket seg rundt ham og uttalte at han måtte komme seg inn på rommet sitt. Videre skal én av de ansatte ha sagt at han ikke får vise seg i avdelingen før han har tatt av seg brillene med mørke glass.

Y:

Y avviser at X ble nektet å bruke briller med mørke glass. De understreker at de kun oppfordret X å bruke andre briller som har lysere glass. Dette ble begrunnet med hensyn til andre pasienter og personalet ved avdelingen, fordi det ble opplevd som ubehagelig da de ikke fikk øyekontakt med ham. Y skriver videre at X aksepterte å bruke brillene med lyse glass på oppfordring.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 første ledd. Denne saken reiser spørsmål om direkte diskriminering.

Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen sannsynliggjør at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering har skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal ta stilling til om X ble diskriminert på grunn av nedsatt funksjonsevne under sitt opphold på Y.

Dersom ombudet finner at det er grunn til å tro at X ble nektet å bruke brillene med mørke glass, går bevisbyrden over på Y.

X påstår at han ble nektet å bruke de mørke brillene. Han har imidlertid ikke vist til andre omstendigheter i saken som støtter denne påstanden. Y på sin side avviser dette forholdet. Y mener de kun oppfordret X å bruke andre briller som har lysere glass, og at X aksepterte dette.

Ombudet finner derfor at det står påstand mot påstand i denne saken når det gjelder det nærmere hendelsesforløpet. En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering har skjedd.

Ombudet finner på denne bakgrunn at det ikke er grunn til å tro at X ble nektet å bruke brillene med mørke glass, eller at han på annen måte har blitt utsatt for en behandling som rammes av diskrimineringsforbudet etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med dette at Y ikke handlet i strid med diskrimineringsforbudet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4.