11/1720: Drosje krevde tilleggstakst for at passasjerer hadde med seg rullestol

To personer som er rullstolsbrukere skulle ta drosje hjem fra Stavanger sentrum. De satt ikke i rullestolen under turen, men fikk hjelp av mennene sine til å brette sammen rullestolene og legge de i bagasjerommet. Når de kom frem, fikk de beskjed av sjåføren om at de måtte betale et tillegg på 80 kroner, for at de hadde med seg rullestolene.

Virksomheten erkjente at dette var feil, de ville orientere sitt sentralbord og sjåfører om at de ikke skal ta et slikt tillegg. Virksomheten tilbød også å returnere tillegget til passasjerene som hadde betalt. Ombudet konkluderte derfor med at virksomheten ikke handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Saksnummer: 11/1720
Lovanvendelse: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4
Hele uttalelsen, datert 23.11.2011

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

A og B skulle ta drosje hjem fra Stavanger sentrum lørdag 10. september 2011. De tok en drosje fra Stavanger Taxi, og måtte betale et tillegg på 80 kroner for at de hadde med sine rullestoler.

I denne saken har klagerne også selv vært i dialog med Stavanger Taxi, og fått en redegjørelse og beklagelse fra virksomheten.

Partenes syn på saken

I klagen fremgår det A og B tok drosje fra Stavanger til X sammen med sine menn. Mennene deres brettet sammen og la rullestolene i bagasjerommet, mens de oppgav adressen til sjåføren. Når de kom frem måtte de betale et tillegg på 80 kroner for å ha med seg rullestolene. Da de spurte sjåføren om han kunne kreve et slikt tillegg, ringte han inn til sentralbordet og fikk bekreftet at han hadde rett til å pålegge en slik ekstrakostnad.

Klagerne mener at dette ikke er akseptabelt, da det må anses som diskriminering. De viser til at sjåføren ikke engang tok i rullestolene som er åtte kilo tunge, og sammenligner det med en familie som reiser med tunge kofforter uten å måtte betale noe tillegg.

Stavanger Taxi har svart på henvendelse fra klagerne i en e-post av 26. oktober 2011. Virksomheten viser til at saken har blitt tatt opp med den aktuelle sjåføren og sentralbordet for å unngå at slike feil gjentar seg og at feil informasjon ikke blir gitt videre fra sentralbordet. I tillegg opplyste virksomheten om at det ville bli avholdt et møte den 20. september 2011 med ansatte i Stavanger Taxi.

Videre fremgår det av korrespondansen at virksomheten har tilbudt å returnere tillegget klagerne måtte betale, samt beklaget hendelsen.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 første ledd.

Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre.

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her.

Ombudets vurdering

Spørsmålet ombudet skal ta stilling til er om Stavanger Taxi sin praktisering av krav om tilleggspris for at en passasjer har med seg rullestol er å anse som diskriminering av personer med nedsatt bevegelsesevne.

Virksomheten har imidlertid rettet opp det påklagede forholdet ved å tilby å returnere pristillegget til klagerne, samtidig som de har tatt opp med både sjåfører og sentralbordet om at det ikke kan pålegges et slikt tillegg. Ombudet mener derfor at det påklagede forholdet ikke lenger er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Konklusjon

Ombudet konkluderer med at det påklagde forholdet ikke lenger er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4.

Oslo, 23. november 2010,

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud