10/672: Spørsmål om utleiefirma leier ikke ut til andre enn svensker og nordmenn

Ombudet mottok tips om at et utleiefirma har en praksis hvor de ikke leier ut til andre enn svensker og nordmenn. Ombudet saken opp på eget initiativ.

Ombudet fant at det sto påstand mot påstand om det har skjedd diskriminering eller ikke. Av nemndas praksis følger det at en påstand ikke er tilstrekkelig for å kunne si at det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at man er utsatt for diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn/nasjonal opprinnelse.  Ombudet kan derfor ikke legge den ene versjonen til grunn som mer sannsynlig enn den andre.

Ombudet konkluderte med at firmaet ikke bryter diskrimineringsloven.

Sak 10/672
Lovanvendelse: diskrimineringsloven § 4.
Dato for uttalelse: 11. februar 2011.

 

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

X tok kontakt med ombudet den 19. april 2010 fordi hun mener at utleiefirmaet Y har en praksis hvor de ikke leier ut til andre enn svensker og nordmenn.

Ettersom X ikke er direkte berørt i saken, tok ombudet saken opp på eget initiativ. Ombudet har likevel innhentet opplysninger fra X av hensyn til sakens opplysning.

X opplyser at hun var på visning i Utleiefirmaets utleieleiligheter i gate i på Grønland i Oslo, den 15. april 2010. Eiendommen er en stor gård med 38 utleieenheter.  I utleieannonsen ble det opplyst at det var visning etter avtale per telefon. På visningen stilte X spørsmål om hvordan miljøet i gården var, og om det var mye bråk der. Hun hevder at medarbeideren i utleiefirmaet, som hadde visningen, skal ha uttalt at det var lite bråk der, og at det dessuten bare var svensker og norske leietakere i leiegården. X hevder at hun da skal ha sagt at det var spesielt siden gården ligger på Grønland hvor det ellers bor folk fra hele verden. Utleieren skal da ha sagt at de har en bevisst policy der de kun leier ut til nordmenn og svensker fordi det blir så mye bråk med mange kulturer i samme gård.

Av hensyn til sakens opplysning har ombudet sendt brev til X og etterspurt om hun kjenner personer som ikke har fått leie leiligheter i byggene hvor firmaet leier ut leiligheter. Vi har også spurt om det var vitner som kan ha overhørt samtalen mellom henne og arbeidstakeren i utleiefirmaet på visningen 15. april 2010.  X har ikke besvart dette brevet.

Utleiefirmaets syn på saken:

Utleiefirmaet bestrider påstanden om at de diskriminerer leietakere på grunn av etnisk opprinnelse.

Utleiefirmaet er et eiendomsfirma som har drevet med utleie og forvaltning av eiendommer i Oslo i over 40 år. Firmaet har utleieleiligheter i gate i og i gate ii. Utleiefirmaet påpeker at det bor leietakere av forskjellige nasjonaliteter i begge eiendommene.  De hevder at de aldri har praktisert noen form for diskriminering av leietakere på bakgrunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller lignende. Utleiefirmaet har lagt ved en liste over navn på leietakere i gate i, og i gate ii, som viser at de har noen leietakere som ikke har etnisk norske navn.

De påpeker videre at de synes det er beklagelig at X har oppfattet det slik at utleiefirmaet har en bevisst praksis hvor de forskjellsbehandler leietakere. Visningen den 15. april 2010 ble gjennomført av ansatt. Ansatt kjenner seg ikke igjen i den fremstillingen X har gitt i sin redegjørelse til ombudet, og han avviser påstanden om at han har uttalt at de kun leier ut til svensker og nordmenn. Utleiefirmaet mener dette tyder på at det har skjedd en misforståelse.

Utleiefirmaet opplyser at de på bakgrunn av henvendelsen fra ombudet vil ta opp problemstillingen med de ansatte i firmaet, slik at de eventuelt unngår misforståelser som dette.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskrimineringsloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 2.

Diskrimineringsloven:

Diskrimineringsloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, jf. loven § 4 første ledd.

Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer eller foretak på grunnlag som nevnt over blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.

Forskjellsbehandling som er ”nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles”, jf. § 4 fjerde ledd, er tillatt.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen sannsynliggjør at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. diskrimineringsloven § 10.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om utleiefirmaet avviser leieboere på grunn av etnisk bakgrunn.

Det første spørsmålet ombudet skal ta stilling til er om det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at utleiefirmaet avviser leieboere på grunn av etnisk bakgrunn.

For at det skal foreligge omstendigheter som gir grunn til å tro at det har funnet sted diskriminering, må klagers påstand støttes av hendelsesforløpet og sakens ytre omstendigheter. Dette må bero på en konkret vurdering. En påstand om diskriminering er ikke i seg selv nok til at bevisbyrden går over på innklagde. Det er i utgangspunktet klager som må fremlegge opplysninger som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, jf. Likestillings-og diskrimineringsnemndas sak 26/2006. I Likestillings-og diskrimineringsnemndas sak 19/2009, er det videre presisert at påstanden enten må være dokumentert eller støttet av andre bevis for å konstatere diskriminering.

Utleiefirmaet bestrider påstanden om at de avviser leieboere med annen etnisitet enn norsk og svensk. Av hensyn til sakens opplysning har ombudet sendt brev til X og etterspurt om hun kjenner personer som ikke har fått leie leiligheter i gatene hvor firmaet har leiligheter. Vi har også spurt om det var noen vitner som kan ha overhørt samtalen mellom henne og ansatt B. X  har ikke besvart dette brevet.

På bakgrunn av dette er det påstand mot påstand om det har skjedd diskriminering eller ikke. Ombudet kan ikke legge den ene versjonen til grunn som mer sannsynlig enn den andre.

Av nemndas praksis følger det at en påstand ikke er tilstrekkelig for å kunne si at det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at man er utsatt for diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn/nasjonal opprinnelse. 

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at utleiefirmaet ikke har handlet i strid med diskrimineringsloven § 4, da det ikke er grunn til å tro at Utleiefirmaet har avvist leieboere på grunn av etnisk bakgrunn.

Oslo, 11. februar 2011

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.