13/580 Varetektsfengslet kvinne mente seg diskriminert i fengselet fordi hun ikke var etnisk norsk

En utenlandsk kvinne som satt varetektsfengslet henvendte seg til ombudet fordi hun mente hun ble diskriminert i fengselet fordi hun ikke var etnisk norsk Kvinnen var gravid da hun ble fengslet og hadde ikke tilknytning til Norge.

Kvinnen mente hun ble stigmatisert på bakgrunn av sin etnisitet i fengselet og klaget også over at hun ikke ble tilbudt tolk til en konkret konsultasjon hos fengselshelsetjenesten. Ombudet vurderte saken og kom til at måten hun ble behandlet og informert i fengselet ikke ga grunn til å tro at hun var utsatt stigmatisering. Fengselet viste til at det hadde fulgt faste rutiner, uavhengig av at kvinnen ikke var etnisk norsk.

Ombudet vurderte videre om kvinnen ble utsatt for indirekte diskriminering ved at hun ikke ble tilbudt tolk til en konkret konsultasjon hos fengselshelsetjenesten. Konsultasjonen var den første i fengselet. Ombudet fant for det første ikke at det var gjort en konkret vurdering av hvilket språk kvinnen kunne gjøre seg forstått på før konsultasjonen. Videre uttalte ombudet at til tross for at konsultasjonen ikke var akutt, var kvinnen i en spesielt sårbar situasjon som gravid og fengslet og at fengselshelsetjenesten derfor burde ha tilstrebet å ha denne første konsultasjonen med tolk.

Konklusjon

Ombudet kom på denne bakgrunn til at kvinnen ble stilt dårligere enn andre gravide innsatte og at fengselshelsetjenesten handlet i strid med diskrimineringsloven § 4.

  • Saksnummer: 13/580
  • Lovgrunnlag: diskrimineringsloven av 2005, § 4
  • Dato for uttalelse: 10. november 2014