Et vikarbyrå gir sine ansatte en ekstra ferieuke etter at de har vært ansatt i minst to år, som en kompensasjon for diverse kvelds- og helgearbeid som de forventes å utføre uten tillegg i lønn. Ved opptjeningen av disse to årene teller imidlertid ikke den tiden man har vært i svangerskapspermisjon. Klager ønsket synspunkter på dette i forhold til et likestillingsperspektiv.

Likestillingsombudet uttalte at en forskjellsbehandling på grunn av svangerskapspermisjon kunne være i strid med likestillingsloven, fordi kvinner benytter seg av slike permisjoner i større grad enn menn. Ombudet viste til tidligere saker vedrørende tildeling av ulike bonusordninger, hvor personer som har vært i svangerskapspermisjon er blitt helt eller delvis utelatt. Det er i utgangspunktet ikke i strid med likestillingsloven å holde kvinner som har vært i svangerskapspermisjon utenfor en bonusordning, men hver sak må vurderes konkret.

Dersom en ekstra ferieuke gis som en generell kompensasjon uavhengig av om de ansatte faktisk har utført ekstraarbeid er dette et argument for at ordningen er lovstridig. Ombudet kunne imidlertid ikke konkludere i saken, da arbeidsgiver ikke hadde fått uttalt seg.

Saksnummer: 2001/176
Emne: ferie, permisjon
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0