En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet for å få en vurdering av om deler av Utenriksdepartementets regelverk tilknyttet graviditet og fødselspermisjon er i strid med likestillingsloven. Departementet har et regelverk som blant annet sier at en medarbeider som etter avsluttet fødselspermisjon har mindre enn fire måneder igjen av tjenesten, ikke vil kunne påregne å gjeninntre ved utenriksstasjonen. Formålet med denne regelen er først og fremst å ivareta små utestasjoners behov for kontinuitet i bemanningen. I tillegg vil disse ha avtjent det vesentlige av tjenesteperioden, og arbeidsgiver er sjeldent tjent med gjeninntreden ved stasjonen etter permisjon for helt kortvarige perioder. Regelverket ble praktisert likt uavhengig av kjønn og uavhengig av type permisjon/fravær. I henhold til personalpolitiske retningslinjer skal ikke en tidligere avslutning av utestasjonering på grunn av svangerskap/ fødselspermisjon, være hemmende for videre karriere i utenrikstjenesten.

Likestillingsombudet vurderte firemånedersregelen både etter bestemmelsen om direkte og indirekte diskriminering. Ifølge likestillingsloven § 3 er det forbudt å forskjellsbehandle kvinner eller menn som utnytter de permisjonsrettigheter som er forbeholdt det ene kjønn (direkte diskriminering). Med slike lovpålagte permisjonsrettigheter menes de tre ukene før og seks ukene etter fødselen som er forbeholdt kvinnen, samt de fire ukene som er forbeholdt mannen. Etter Ombudets syn, var derfor firemånedersregelen i strid med likestillingsloven bestemmelse om direkte diskriminering i forhold til arbeidstakeres uttak av lovpålagt permisjon.

Når det gjaldt spørsmålet om firemånedersregelen medførte indirekte forskjellsbehandling i forhold til den øvrige fødselpermisjonen (indirekte diskriminering), mente Ombudet at departementets begrunnelse for regelen var tilfredsstillende. Firemånedersregelen var dermed ikke i strid med likestillingslovens regler om indirekte diskriminering i forhold til uttak av fødselspermisjon for øvrig.

Kvinnen ville også vite om det var i strid med likestillingsloven at diverse tillegg bortfalt fra det tidspunktet den ansatte går ut i fødselspermisjon. Likestillingsombudet mente slikt bortfall av tillegg ikke var i strid med likestillingsloven i de tilfellene der firemånedersregelen får anvendelse. Ombudet la vekt på at det kan være en stor økonomisk belastning for departementet å dekke disse tilleggene både for tjenestemann og vikar. I tillegg sammenlignet Ombudet dette med andre goder fra arbeidsgiver som fri avis, fri telefon eller firmabil. Når arbeidstaker går ut i permisjon, er det opp til arbeidsgiver om godene skal opprettholdes, da det ligger i sakens natur at slike goder gis i forbindelse med selve utførelsen av arbeidet

Saksnummer: 2002/316
Emne: graviditet, utenrikstjeneste, fødselspermisjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0