En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet i forbindelse med regelverket for beregning av sykepenger. Kvinnen ble sykemeldt i forbindelse med graviditet. I løpet av hennes sykemeldingsperiode ble det gjennomført lønnsforhandlinger ved kvinnens arbeidsplass, og lønnsforhøyelsen trådte i kraft i løpet av denne perioden.

Ifølge folketrygdlovens bestemmelser, tar verken reglene for beregning av sykepenger eller fødselspenger hensyn til denne lønnsforhøyelsen. Kvinnen ville dermed få et betydelig økonomisk tap, i og med at hun ble sykemeldt frem til fødselspermisjonen tok til.

Likestillingsombudet presenterte problemstillingen for Barne- og familiedepartementet. Svaret fra departementet var at man for tiden arbeider med en gjennomgang av fødselspengeordningen, og at man vil vurdere å ta denne problemstillingen opp i høringsnotatet som vil bli utarbeidet. Departementet tar sikte på å ferdigstille høringsnotatet innen utløpet av 2003.

Saksnummer: 2003/062
Emne: lønn, graviditet, sykepenger
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0